Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Broederkring inzonderheid bedoelende de Afschaffing van sterken drank, afdeling Utrecht

Naam Christelijke Broederkring inzonderheid bedoelende de Afschaffing van sterken drank, afdeling Utrecht
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1866 (oprichting)
Einddatum 1895 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het doel dezer vereeniging is met allen ernst het gebruik van sterken drank tegen te gaan en te weren'

Activiteit

Uit de leden werd een afzonderlijke 'commissie van huisbezoekers' gevormd. 'Deze neemt op zich:

a. door broederlijk bezoek zich te overtuigen van de trouw der leden;

b. zooveel mogelijk, hen op te zoeken, die openlijk bekend staan als verslaafd en te trachten hen van hunne dwaling terug te brengen;

c. het verspreiden van den Bijbel en godsdienstige geschriften;

d. het bezoeken van personen die zich als leden hebben opgegeven, of daarvoor uitgenodigd worden.

De commissie van bezoekzusters is eene commissie, gevormd uit de echtgenooten der leden, die daartoe bereid zijn, en verleent hare diensten daar, waar vrouwelijke hulp of toezicht meer dan mannelijke gewenscht is.'

Afdeling van

de landelijke vereniginig Christelijke Broederkring te Amsterdam, opgericht in 1860

Heeft als deelnemer

een damescommissie, waarmee zij samen de afdeling Utrecht van de Broederkring vormt

Koninklijk Besluit 14 juli 1867 nr. 4
Verantwoording gegevens

ad oprichtingsdatum:

P.D. 't Hart, Leven in Utrecht 1850-1914. Groei naar een moderne stad (Hilversum 2005) 185.

De overige gegevens, inclusief de laatste vermelding, zijn ontleend aan J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht Bijdrage tot de geschiedenis der Weldadigheid (Utrecht 1895) 92.

 

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholici, vooral ook preventief

 

De contributie der leden is vrijwillig.