Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandhouding van het "Huis van Barmhartigheid te 's-Gravenhage"

Naam Vereeniging tot instandhouding van het "Huis van Barmhartigheid te 's-Gravenhage"
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1873 (eerste vermelding)
Einddatum 1912 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

opneming, verzorging en opvoeding van kinderen wier ouders geacht worden buiten staat te zijn voor onderhoud en opvoeding zorg te dragen. (Goossens)

Het Tijdschrift voor armenzorg 2e jrg. (1901) voegde hier aan toe: 'de kinderen op te voeden in de leering en vermaning des Heeren'.

Activiteit

De opname in het Huis van Barmhartigheid financieren van 'halfweezen en kinderen wier ouders door het bestuur geacht worden buiten staat te zijn voor hun onderhoud en opvoeding zorg te dragen'. (Blankenberg)

Het opnemen van genoemde kinderen in het eigen gesticht. 'De meisjes blijven totdat zij hun eigen brood kunnen verdienen (dienstbode); de jongens tot 13 jaar (...).' (V.d. Zijl)

Oprichters

Mevrouw de Douairière Quarles van Ufford geboren Jonkvrouwe van Doorn

Bestuursleden

voorzitter: G.Ph. Ittman jr. in 1900, 1902;

penningmeesteres: mevr. W.J. van Herwaarden-Quarles van Ufford in 1900, 1902;

secretaris: G. van Herwaarden in 1900, 1902;

overige bestuursleden: mevr. de Ranitz-Philipse, jonkvr. P. Schimmelpenninck, douairière jhr. E.W. van Weede-Singendonck, mr. J.A.A. Lisman in  1900, 1902.

Eigen gebouw (adres)

Huis van Barmhartigheid, Zuid-Binnen-singel 21 te Den Haag, geopend op 11 mei 1870.


Koninklijk Besluit 27 april 1873 nr. 18; 2 december 1897
Staatscourant

20 juli 1873, 4 juli 1883

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1347
Verantwoording gegevens

Algemeen en laatste vermelding:

J. van der Zijl (red.), Gids voor vereenigingen en instellingen op het gebied der kinderverzorging (Den Haag 1912) 36. Uitgave van het Bureau van den Bond ter Behartiging van de belangen van het Kind.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 693.

F. van Gheel Gildemeester, 'Het huis van Barmhartigheid in 's Hage' in Heldring (red.) Bouwsteenen. Tijdschrift voor inwendige Zending, 2e jrg. 1883, 180-184.

ad bestuursleden en eigen gebouw:

Hof-, Rijks- en residentiealmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden en zijne koloniën, 1900, 1902.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 59-60, 2e jrg. (1901) 79.

Opmerkingen

Algemeen:

Voorwaarden voor opneming in het 'Huis': 'den leeftijd van minstens één jaar bereikt hebben, gedoopt en gevaccineerd zijn en daarvan de schriftelijke bewijzen meebrengen'. (Blankenberg)

ad levensbechouwing:

protestants (hervormd)

ad activiteit:

'In 1890 werden 70 kinderen verpleegd; in 1895, 77; in 1896, 79 en in in 1898, 86.' (Blankenberg)

'Op 31 december [1899] waren er 96 (19 jongens en 77 meisjes) [opgenomen]; de reden van het grote verschil ligt daarin dat de jongens op 12-jarige leeftijd het gesticht verlaten, de meisjes blijven echter tot haar 20e jaar. (Tijdschrift voor Armenzorg 1e jrg.)

Uit de opgaven der uitgaven noteeren wij: salarissen f. 1649,54, levensmiddelen, kleeding onderhoud enz. f. 10548, 54.' (t.a.p.)

'Het getal der kinderen wisselde tusschen 87 en 91; op 31 December [1900] waren er 87: 16 jongens en 71 meisjes. (t.a.p. 2e jrg.)

financiën:

Aan de cijfers der uitgaven ontleenen wij het volgende, aan salarissen werd uitgegeven f. 1800, aan levensmiddelen, kleeding, licht, brandstof, wasch en mondbehoeften f. 8458,15. (t.a.p.)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Jak, Th., Huizen van Barmhartigheid ('s Heeren Loo 1993).