Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Noord-Holland

Naam Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Noord-Holland
Opmerkingen over naam veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Provincie Noord-Holland
Begindatum 2 mei 1900 (oprichting)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Provinciaal
Doelstelling

om te komen tot samenwerking op provinciaal niveau

te waken voor het christelijke karakter van de vereniging

Activiteit

Het organiseren van de propaganda, d.w.z. geschriftenverspreiding, regeling van spreekbeurten en openluchtbijeenkomsten op provinciaal niveau.

Het onderhouden van de contacten met de leden die geen lid van een afdeling zijn. 

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgricht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Heeft als afdeling(en)

alle afdelingen van de NCGOV in de provincie Noord-Holland.

Oprichters

initiatiefnemer: ds. F. Kamstra uit Heemskerk, de provinciaal correspondent voor Noord-Holland.

Bestuursleden

Het eerste bestuur bestond behalve uit voorzitter ds. Kampstra uit: J. Dallinga uit Amsterdam, secretaris, mevr. Groenewegen-Van der Linden uit Amsterdam, penningmeesteresse, jonkvrouwe K.S. Hartsen uit Hilversum en J. Brands uit Alkmaar.

Vergaderplaats

De eerste openbare vergadering na de oprichtingsbijeenkomst (vergaderplaats onbekend) werd eveneens op 2 mei gehouden, 's avonds in het gebouw van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Amsterdam.

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

Verantwoording gegevens

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg. (1900) nr. 21, 167 en nr. 30, 239.

ad laatste vermelding:

De Wereldstrijd, orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereniging, de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie en de Predikanten Geheel-Onthouders Vereniging, 54e jrg. (1954) nr. 1, p. 4.

Opmerkingen

ad laatste vermelding:

In De Wereldstrijd van 2 januari 1954 vangt een bericht over het District Noord-Holland als volgt aan: 'District Noord-Holland hield op 28 November zijn najaarsvergaderingin het Drankweerhuis te Amsterdam.'