Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Santa Companhia de dotor orphans et donzellas (Heilige broederschap tot uithuwelijking van weesmeisjes en jonge dochters der Nederlandsch-Portugeesch-Israëlitische Gemeente)

Naam Santa Companhia de dotor orphans et donzellas (Heilige broederschap tot uithuwelijking van weesmeisjes en jonge dochters der Nederlandsch-Portugeesch-Israëlitische Gemeente)
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van de joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Alternatieve namen
  • Mohar ha- Betoeloth (Deze 'zinspreuk', vertaald als 'Bruidschat der jonge dochteren', gaat bij Hillesum aan de 'Santa Companhia de doter orphans et donzellas' vooraf.)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1615 (oprichting)
Einddatum 1943 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Meisjes, Wezen
Werkingsgebied Lokaal, Internationaal
Doelstelling

het uithuwelijken van joodse (wees)meisjes financieel mogelijk te maken (Calisch)

Het doel van de vereniging was het geven van huwelijksgelden aan weesmeisjes en behoeftige jongedochters van de Portugese en Spaanse natie die het joodse geloof aanhingen en die woonachtig waren in het gebied tussen St. Jean de Luz en Dantzig en in Engeland. (inventaris)

Activiteit

Het organiseren van loterijen in ronden van drie jaar: eerste jaar ten behoeve van niet aan leden geparenteerde Amsterdamse weesmeisjes, het tweede jaar ten behoeve van wel aan hen geparenteerde weesmeisjes en jonge dochters buitenslands, het derde jaar ten behoeve van 'weesmeisjes en jonge dochters, binnen deze stad woonachtig, mede tot eenig lid in bloedverwantschap bestaande, vallende tot en met eene tweede nicht in die termen'. (Calisch)

Oprichters

De vereniging 'werd opgerigt in het jaar 1615 door den opperrabijn Joseph Pardo, met negentien leden der gemeente, als: J. Habilho, J. Sarfatin, S. Abrabanel, I. Franco, D.I. Nunes, D. Abendana, J.J. Leaõ, M. Franco, I.I. de Crasto, E.I. Valverde, E. Abrabanel, J. Abendana, J. Cohen., G. Aboab, R. Jesurun, J. Coronel, J. Cohen, I. Atias, en J. Senior Coronel.' (Calisch)

Bestuursleden

'Het bestuur, bestaande uit zeven leden, draagt den naam "thesaurieren en administrateuren" '(Calisch)

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam Overzicht van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 352-353

gegevens ontleend aan de inventaris van het archief van de Portugees-Joodse Gemeente te Amsterdam (p. 6)

ad opmerkingen:

J.M. Hillesum, 'Vereenigingen bij de Portugeesche en Spaansche joden te Amsterdam in de 17e een 18de eeuw', in: Eerste Jaarboek der Vereeniging Amstelodanum (Amsterdam 1902) 179.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

 

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.
Opmerkingen

Algemeen:

Hillesums mededelingen over de joodse verenigingen slaan vooral op het functioneren daarvan in de 17de en 18de eeuw.

Alleen de verenigingen die ten tijde van de publicatie van zijn bovenaangehaald artikel nog bestonden zijn in deze database opgenomen.

leden:

'Als leden werden toegelaten alle joden, waar ook ter wereld die behoorden tot de Spaanse of Portugese natie.' (inventaris)

'Aanvankelijk slechts 20 leden tellende die elk een inkoopgeld van 20 pond Vlaamsch (120 gld) stortten, bestond deze vereeniging in 1683 reeds uit ruim 400 leden, met een kapitaal van f. 50.000.' (Hillesum)

inkomsten:

1. inkoopsom van f. 120 ineens per lid 

2. legaten (Calisch)

'Het entreegeld werd gesteld op een minimum van twintig vlaamse ponden (d.i. f 120,–). Het lidmaatschap is eeuwigdurend en gaat over van vader op zoon'. (inventaris)

ad publicaties van de vereniging:

Hethier genoemde reglement bevindt zich in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943) van de 'Bibliotheca Rosenthaliana', een van de bijzondere collecties van de UVA.

Archief

Het archief van de Santa Companhia de dotor orphans et donzellas 1614-1943 is gedeponeerd bij het archief van de Portugees-Israëlietische gemeente te Amsterdam dat onder toegangsnummer 334 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie het archief van de Portugees-Israëlietische gemeente te Amsterdam
Beheersnummer 334
Toegang inventaris
Reglementen ja

Reglement van 1756 met aanvullingen van 1812 en 1825. Vertaling uit het Portugees in het Nederlands. Ca 1840

Reglement van 1756 met aanvullingen van 1812, 1825 en 1843. Beëdigde vertaling uit het Portugees in het Nederlands. 1861

Aanvullingen op de reglementen van 1812, 1825 en 1843. Vertaling uit het Portugees in het Nederlands. 1852

Ledenlijsten ja

'Livro dos irmâos'. Register van lidmaten. 1615-1956. Opgesteld ca. 1775. Met alfabetische index.

Financiële stukken ja

Journaal. 1615-1703 en 1810-1885

Grootboek. 1615-1763 en 1779-1885

Overige stukken ja

Besluiten. 1615-1883

'Pautas'. Lijsten met namen van meisjes die deelnemen aan de trekkingen en van leden van de gebroederschap. 1626, 1660, 1782, 1787, 1847/48

Stukken betreffende het huwelijksgeld toegekend aan Rachel van Isaac Ereira. 1845 en 1848Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement van de godsvruchtige vereeniging tot uithuwelijking van weesmeisjes en jongedochters der Portugeesch of Spaans-Israëlietische Gemeente te Amsterdam (Amsterdam (5622) 1862; (5638) 1877).