Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Suppletiefonds voor arme kinderen"

Naam Vereeniging "Suppletiefonds voor arme kinderen"
Plaats Doetinchem
Provincie Gelderland
Begindatum 1869 (eerste vermelding)
Einddatum 1884 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

on- en minvermogende ouders financieel behulpzaam te zijn ten einde hunne kinderen Christelijk onderwijs te doen geven (Goossens)

Activiteit

arme ouders financieel steunen zodat ze hun kinderen goed gevoed en gekleed naar een christelijke school kunnen sturen

Koninklijk Besluit 28 februari 1884 nr. 19
Staatscourant

14-03-1884

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1062
Verantwoording gegevens

behalve aan Goossens aan de inventaris van het archief van het Hervormd opleidingscentrum Ruimzicht te Doetinchem

Opmerkingen

ad oprichtingdatum, doelstelling en activiteit:

De kerkeraad van de Afgescheiden gemeente te Doetinchem constitueerde zichzelf als Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs en vormde zo het bestuur van de scholen, met Van Dijk [als secretaris. (...) Van Dijk rekende deze scholen, net als de andere verenigingen, tot de philantropische inrichtingen. Hij wilde de kinderen die uit arme gezinnen kwamen goed gekleed en gevoed zien. Hiervoor werd in 1869 het Suppletiefonds opgericht.' (inventaris van het archief van het Hervormd opleidingscentrum Ruimzicht te Doetinchem)

Archief

Blijkens de inventaris bevinden zich in het archief van het Hervormd opleidingscentrum Ruimzicht te Doetinchem dat onder nummer nr. 584-1 wordt bewaard in het Utrechts Archief, dossiers m.b.t. het Suppletiefonds voor armen kinderen te Doetinchem. Deze bevatten o.m.:

Contribuantenboek, register van jaarlijkse contribuanten van de diverse scholen, het Suppletiefonds en de NHZG, ingedeeld naar woonplaats met vermelding van de hoogte van de contributie

Jaarverslag van de 'Vereeniging Suppletiefonds voor arme schoolgaande kinderen in Stad en Ambt Doetinchem'. Gedrukt

Eenige Mededeelingen aangaande de Vereeniging 'Suppletiefonds etc.' benevens een woord over de Doetinchemse schoolkwestie, brochure door G. Leerink, ontslagen schoolhoofd en tevens secretaris van genoemde vereniging. Gedrukt

Feestgave, aangeboden ter herinnering aan het 25-jarig bestaan der christelijke school te Doetinchem, ten voordele van het Suppletiefonds voor arme schoolgaande kinderen in Stad en Ambt Doetinchem, bundel opstellen en gedichten van diverse personen. Gedrukt