Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging in het belang der weezenverpleging

Naam Vereeniging in het belang der weezenverpleging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1869 (eerste vermelding)
Einddatum 1884 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Wezen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

de weezenverpleging in aard en werking te leeren kennen en voorts te doen wat naar aanleiding der verkregen kennis doelmatig zal worden geacht (Goossens)

Activiteit

het  bestuderen van de bestaande wezenverpleging en daar lessen uit te trekken

 

Heeft als afgescheiden organisatie

De ‘Maatschappij tot Opvoeding van Weezen in het Huisgezin’ in 1874 eveneens door M.W. Scheltema opgericht en gevestigd te Amsterdam.

Oprichters

De Remonstrante predikant M.W. Scheltema uit Dokkum.

Koninklijk Besluit 3 juli 1872 nr. 16
Staatscourant

18-07-1872

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
183
Verantwoording gegevens

De gegevens, inclusief de laatste vermelding, zijn ontleend aan de archiefbeschrijvingen.

Archief

Het archief van de Vereeniging in het belang der weezenverpleging (1876-1884) wordt onder toegangsnummer 495 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam. Het bevat: 'Notulen der bestuursvergaderingen 1876 sept. 27-1884 jan. 11, 1 deel, los hierin het reglement der vereniging.'

In het archief: Leprozenhuis of Gulden Hoofd, Oude Armen Weeshuis, Aalmoezeniers- en Nieuwe Armen Weeshuis, (Oude Armen) Gasthuis en Wees- en Armhuis, na 1841 Algemeen Armbestuur en Gereformeerd Weeshuis, dat onder nummer 218 wordt bewaard in het Westfries Archief bevinden zich:

Circulaires van en een minuut van een uitgaande brief aan de "Vereeniging in het Belang der Weezenverpleging" te Amsterdam, betreffende diverse onderzoeken, door de vereniging gedaan, 1870-1884.

In het archief van het Weeshuis te Buren, dat onder toegangsnummer 696 wordt bewaard in het Regionaal Archief Rivierenland bevinden zich 'Stukken betreffende de deelname aan de "Vereeniging in het belang der Weezenverpleging" 1872-1876'.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement, vastgesteld in de vergadering van 1 October, 1869 (Amsterdam 1869).
  • Circulaire betreffende het voorstel, om aan de op te richten maatschappij tot opvoeding van weezen in huisgezinnen eene ondersteuning te verleenen (Amsterdam 1874).
  • Mededeling aan de leden, dat er besloten is, de taak der Vereeniging uit te breiden (Amsterdam 1884).
  • Tijdschrift der Vereeniging in 't belang der weezenverpleging (Leiden 1870-1884).
  • Aan Heeren leden der Vereeniging in het belang der weezenverpleging: [circulaire mededeelende, dat de Vereeniging op zal houden te bestaan] (Amsterdam 1884).