Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging: Phebe, ter ondersteuning van lijdenden

Naam Vereeniging: Phebe, ter ondersteuning van lijdenden
Plaats Opmeer-Spanbroek
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'ondersteuning aan niet door diakoniën bedeelden' (Blankenberg 403)

'Deze vereeniging (...) stelt zich ten doel versterkende middelen te verstrekken aan behoeftige kraamvrouwn en behoeftige lijders.' (Blankenberg 797)

Activiteit

'Zij die hulp krijgen moeten Protestant zijn en woonachtig in Spanbroek of Opmeer.

Zoodra een der leden van het bestuur zich er van heeft overtuigd, dat er zich in de gemeente Spanbroek of Opmeer iemand bevindt, die voor ondersteuning door de vereeniging in aanmerking komt, treedt hij in overleg met minstens twee zijner medebestuursleden. Over het uit de kas der vereeniging toegestane bedrag beschikt de aanvrager zoo als het hem in het belang van de(n) lijder goeddunkt.

De aanvrager houdt nauwkeurig aanteekening van het door hem uitgegeven bedrag en van de wijze, waarop het besteed is, om van een en ander mededeeling te doen op de eerstvolgende bestuursvergadering.' (Blankenberg 797)

Oprichters

de leden van het department Spanbroek/Opmeer van de Maatschappij "Tot nut van 't algemeen"

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 403, 797.