Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Zeemanscollege: "Zeemanshoop"

Naam Zeemanscollege: "Zeemanshoop"
Alternatieve namen
  • 'Kollegie Zeemanhoop te Amsterdam' (Calisch)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 mei 1822 (oprichting)
Einddatum 1955 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Weduwen, Wezen, Zeelieden
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Zeelieden
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

'(...) om door eene jaarlijksche bijdrage aan de weduwen en weezen der zeevarende leden, bij het overlijden van hunnen mannen en vaders, en aan oude en gebrekkige zeelieden, levensonderhoud te verschaffen.' (Calisch in 1851 en bijna letterlijk herhaald door Blankenberg c.s. in 1899)

Activiteit

'Door onvoorziene gebeurtenissen spoedig uitgebreid, besloot de vereeniging ook aan zeelieden van allerlei rang, geene leden van het collegie zijnde, de gelegenheid te verschaffen aan het fonds, hetwelk in 1823 onder den naam van "Weldadig Zeemansfonds," door het collegie werd opgericht, deel te nemen.

Uit de bussengelden wordt onderstand in geld verleend aan behoeftige zeelieden, en weduwen en weezen van zeelieden. De opbrengst dezer bussengelden mag met ten hoogste f 500 van het kapitaal vermeerderd worden, indien de ontvangsten voor de uitkeeringen onvoldoende blijken. Er wordt geen onderscheid gemaakt tusschen de belijders van welken godsdienst ook.' (Calisch/Blankenberg)

Oprichters

twaalf koopvaardijkapiteins en twaalf reders en kooplieden

Bestuursleden

'Het bestuur bestaat thans [1851] uit de volgende heeren:

1. kommissarissen uit de effectieve leden: P. Kraaij, J.J. van Duintjer, P. Huidekoper, J.A. de Haas en E. van Duijn; S. Veenstra, J.D. Diets en C. Koert als plaatsvervangers;

2. kommissarissen uit de honoraire leden, G.W. van Barneveld Kooij, J.H. Fisscher, A. Kooij en L.A. Bienfait;

3. sekretarissen, mr. W.J.C. van Hasselt en mr. A. Brugmans;

4. penningmeesters, J.L. Gregory Pierson, N. Tra-Kranen, G. de la Fontiane Schluiter en D. Boissevain jr.' (Calisch 419)

 

Eigen gebouw (adres)

Dam 10 te Amsterdam

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 417-419. (Uit echte bronnen bijeengebracht door N.S.C.)

ad naam en activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 908.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

Opmerkingen

Algemeen:

Het ''Weldadig Zeemansfonds" (...) werd opgericht omdat 'De meeste zo niet alle levensverzekerings societeiten in Nederland (...) de zeelieden, uit hoofde der gevaren aan hun beroep verbonden, van den deelneming ten eenen male uit[sloten]. (Calisch 417)

leden:

Bij de oprichting ontvingen de koopvaardijkapiteins de naam van 'effectieve', de reders en kooplieden die van 'honoraire' leden. (Calisch 417)

'Het kollegie telt thans [1851] behalve 46 buitengewone honoraire leden, 452 effectieve leden, allen scheepsgezagvoerders en tevens deelnemers in het fonds, meer dan 1450 honoraire leden, die ieder een jaarlijksche contributie van f. 12, zonder enige aanspraak, voldoen; 42 donateurs en donatrices, die eene vrijwillige jaarlijksche gift van minstens f. 10 bijdragen, en daarenboven nog een aanzienlijk getal buitenlandsche leden.' (Calisch 418)

ad richtgroep:

'Naast de deelnemers uitkeringen van het weldadig zeemansfonds werden door zeemanshoop ook z.g. liefdegiften verstrekt, studiebeurzen verleend en leningen voor studie verstrekt.' (inleiding archiefinventaris)

M.n. de laatste alinea rechtvaardigt volgens Blankenberg opname van het Collegie in zijn overzicht.

inkomsten:

'Het fonds is en wordt bijeengebracht:

1. uit de renten van het vaste kapitaal,

2. uit de bijdragen en stortingen der deelnemers,

3. uit de jaarlijksche contributiën der honoraire leden, der donateurs en donatrices en eindelijk

4. uit vrijwillige giften, legaten, schenkingen enz.

Het Kollegie is alzoo deels eene onderlinge waarborg-maatschappij, deels eene filantropische instelling. Maar behalve aan de deelnemers als regthebbenden, kan het bestuur ook aan arme gebrekkige zeelieden, loodsen  enz. en aan hunne weduwen en kinderen, gratificatiën uitreiken. Hiertoe strekt een afzonderlijk fonds, zamengesteld uit boeten der zeevaardenden, kleine giften in de bussen enz.' (Calisch 418)

Archief

Het archief van het Zeemans Kollegie te Amsterdam/Zeemanscollege: "Zeemanshoop" wordt onder toegangsnummer 491 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie Archief van het College Zeemanshoop, 1822-1955
Beheersnummer 491
Toegang inventaris
Reglementen ja

Bundel van diverse bepalingen, 1825-1832;

Reglementen, wetten, wijzigingen enz., 1822-1916;

Stukken betreffende ontwerp reglementen, amendementen, enz. 1881-1916.

Ledenlijsten ja

Chronologische lijst van bestuursleden, 1822-1940;

Naamregisters der honoraire leden, 1822-1864;

Lijsten der buitengewone honoraire leden, met copie¨en van brieven van aanbieding van het buitengewoon honorair lidmaatschap, 1825-1832;

Naamregister der effectieve leden, 1825-1878;

Naamregister der effectieve leden, 1840-1911;

Alfabetische naamklapper op het register der effectieve leden, 1840-1911;

Alfabetische naamregisters der leden, met vermelding der nummers;

Register van deelnemers in het Zeemansfonds, 1841-1853;

Register van aangifte van voortdurende deelneming in het Weldadig Zeemansfonds, 1825-1859;

Bewijzen van voortdurende deelneming, 1845-1846;

Staat van deelnemers in de 4 klasse met opgave aantallen wel en niet betaald hebbende deelnemers, 1859-1862;

Nominaties ter vervulling van vacatures van penningmeester,commissies of plaatsvervangend commissies uit de honoraire of effectieve leden, 1876-1877.

Notulen ja

Notulen van de algemene of ledenvergaderingen van het college, 1822-1910;

Notulen van de bestuursvergaderingen van het college Zeemanshoop, 1825-1937;

Bijlagen der notulen van de bestuursvergaderingen, ofwel ingekomen stukken bij de vergaderingen, 15 port. 1827-1950;

Notulen van vergaderingen met bijlagen betreffende de financiële positie van het college en van het weldadig zeemansfonds, met diverse voorstellen om uit de nood te geraken, 1856-1864;

Extract uit de notulen betreffende het gebruik maken van zogenaamd vast kapitaal, 1887;

Notulen van de vergaderingen van penningmeesters van het college Zeemanshoop, 1825-1910.

Jaarverslagen ja

Jaarlijkse verslagen van het collegie Zeemanshoop in de almanak voor koophandel en zeevaart, 1855-1883;

Verslagen van de balanscommissie uit het bestuur, 1853-1871 en 1916-1949.

Correspondentie ja

Indicateurs der genummerde ingekomen stukken met vermeldingvan de korte inhoud, genomen besluiten, verslagen der commissien, beantwoordingen en aanwijzingen der behandelingen in de vergaderingen enz. 1831-1941;

Copieën der uitgaande stukken van het bestuur, 1872-1916;

Uitgaande circulaires van het bestuur, 1827-1922;

Schrijven van secretaris van Hasselt aan penningmeesteren betreffende zaken in diverse vergaderingen behandeld, welke in handen waren gesteld van penningmeesteren, doch waarvan nog geen verslag is binnengekomen, 1834;

Schrijven van bestuur betreffende de boeten opgelegd bij het verzuimen der wekelijkse vergaderingen waartegen enige leden bezwaren maken, 1847;

Brief van P.A. Brugmans aan J.A. Molster in verband met diens aftreden als secretaris van het college, 1881;

Ingekomen dankbetuigingen met aanvaardingen van het aangeboden buitengewoon honorair lidmaatschap, 1825-1836;

Copieën van uitgaande stukken der penningmeesters van het college Zeemanshoop en Weldadig Zeemansfonds, 1825-1916.

Financiƫle stukken ja

Testamenten en erflatingen ten gunste van het college, 1849-1912;

Stukken betreffende de nalatenschap van Arend Hulsen en de afwikkeling daarvan, 1870-1885;

Stukken betreffende erflating van obligaties, zogenaamde fonds Martin c.q. en de afwikkeling en belegging daarvan, 1873-1926;

[Stukken betreffende negotiaties] 1828-1880;

Staten van ontvangsten en uitgaven met lijsten der rederijen die hebben bijgedragen voor de wind en stroomkaarten, 1878-1881;

Kasboekje der commissie wetenschappelijke zeevaart, 1886-1913;

Kwitantiën der contributie van effectieve leden, 1858-1864;

Kasboeken, 1876-1949;

Kasboeken der dagelijkse ontvangsten en uitgaven, 1874-1939;

Kleine onkostenboekje, 1875-1885;

Kasboekje, 1884-1887;

Journalen, 1832-1951;

Balansen met bijlagen, zoals proefbalansen, toelichtingen, certificaten betreffende debiteuren enz. 2 port. 1829 en 1915-1949;

Grootboeken, 1856-1951.

Overige stukken ja

Memorie van antwoord naar aanleiding van vragen over het rapport van de balans betreffende het beloop der in prolongatie belegde gelden, 1879.

 

 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Wetten voor het zeemanscollegie: Zeemans-hoop, en reglement voor het Weldadig Zeemans-fonds, te Amsterdam (Amsterdam 1835).
  • Brugma, A., Feestrede bij de herdenking van het vijftigjarig bestaan van het collegie "Zeemanshoop" (Amsterdam 1872).
  • Hoek Ostende, J.J. van den, De geschiedenis van het College Zeemanshoop 1822-1872 (Amsterdam 1972).