Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Amsterdam

Naam Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Amsterdam
Opmerkingen over naam Afwisselend wordt in de naam 'ter' en 'tot' zedelijke verbetering gebruikt; in 1946 verandert de naam in Nederlands Genootschap tot Reclassering
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1825 (oprichting)
Einddatum 1972 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Uit het Reglement van het Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen van 1827: B. Doel van het genootschap: (...)

art. 4: Het genootschap zal de zedelijke verbetering der gevangenen pogen te bevorderen: deels, terwijl dezelven nog zijn opgesloten; deels, en wel vooral, nadat zij de gevangenhuizen hebben verlaten. (Van Bemmelen p. 268)

'Het doel van het Genootschap is tweeledig: a. om in den kerker gevangenen door godsdienst en andere gepaste middelen op te heffen van hunnen val en te wapenen tegen nieuw misdrijf (...); b. om, buiten den kerker 1. ontslagenen, die gedurende hunne gevangenschap of hun verblijf in eene Rijkswerkinrichting buitengewone blijken gaven van beteren zin, behulpzaam te zijn tot verkrijgen van een eerlijk bestaan, en 2. bovenal jeugdige ontslagenen, bij het verlaten van den kerker of van een der huizen van verbetering en opvoeding, te beveiligen tegen verleiding en herhaling van misdrijf.' (Blankenberg)

Activiteit

Regl. 1827 art. 5: ter bereiking van het eerstgemelde doel, zullen, voor rekening van het Genootschap, doelmatige geschriften, onder de gevangenen, ter lezing of ten geschenke, worden uitgereikt. (...)

art.8: Voorts zal de zedelijke verbetering der gevangenen, door allerlei meest doelmatige en voor het Genootschap bereikbare middelen worden bevorderd; als daar zijn: 1. Het oprigten van Scholen in de gevangenhuizen. 2. Het geven van doelmatig Godsdienstig onderwijs in dezelven. [Voorts: Steun aan godsdienstleraren in de gevangenis; zelfs het ter hand nemen van een opleiding tot dit beroep] art. 14: Ingevalle, het aan het Genootschap vergund worde, ten nutte der gevangenen, werkzaam te zijn, zullen nogtans altijd tweederde gedeelten van de finantiëele krachten des Genootschaps ten nutte der in vrijheid gestelden worden besteed; als zijnde de eersten, uit eigen aard, meer voorwerpen van de onmiddelijke zorg van het Gouvernement -- de laatsten die van dit Genootschap. [Voorts art. 15 t/m 24 over vorm van bijstand: primaire hulp, waarvan de omvang zo mogelijk bij reglement zal worden vastgesteld; arbeidsbemiddeling; beloning van goed gedrag d.m.v. premies] (Van Bemmelen 268-273)

 

Blijkens het jaarverslag (over 1897) wordt door de afdelingsbesturen het volgende voor ontslagen gevangenen gedaan: ‘verstrekken van kleedingstukken, of gereedschap en kleeding, of kleeding en reisgeld; voorschotten tot voorziening in onderhoud; verschaffen van wekelijksche toelagen tot steun in verplegings- en onderhoudskosten; plaatsen van jongens in het Doorgangshuis te Hoenderloo, bij de Vereen. voor Halfverweesden; van meisjes op Tabitha, Bethel, Beth-Palet enz. De dames-comité's beijveren zich de vrouwelijke ontslagenen diensten te bezorgen, zoo er eenige hoop bestaat dat zij daar goed zullen oppassen.' (Blankenberg)

 

Afdeling van

(tezamen met de Vrouwen-vereeniging) van het Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, opgericht in 1823 en eveneens gevestigd te Amsterdam.

Heeft als deelnemer

de Vrouwen-vereeniging, tot het bezoeken van jeugdige vrouwelijke veroordeelden te Amsterdam, opgericht in 1840

Bestuursleden

'Het Amsterdamsche Afdeelingsbestuur bestond enkel uit Mrs. in de Rechten' onder wie Anne Willem Huidekoper en J.L. de Gijzelaar (Van Bemmelen op p. 48 over het eerste afdelingsbestuur))

Verantwoording gegevens

 

ad doelstelling, activiteit en levensbeschouwing:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijk vereniging (afkomstig uit de inleiding van de inventaris van het archief van de landelijke vereniging, uit Van Bemmelen, Van zedelijke verbetering tot reclasseering pp. 49, 54-55, 268-269, en uit Blankenberg e.a. Gids p. 928)

ad leden en inkomsten:

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen(Amsterdam 1851) 433-435. Uit echte bronnen bijeengebracht door [NSC]

De eerste bestuurleden worden vermeld in

J.M. van Bemmelen, Van zedelijke verbetering tot reclasseering Geschiedenis van het Nederlandsch genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen 1823-1923 (Den Haag 1923) 49, 268-273.

ad eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode van het verenigingsarchief in het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

 

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

neutraal met een protestants-christelijke inslag. Zie de oproep van de oprichters: 'Welaan landgenooten! Eéns van zin, ééns van doel willen wij dan aanvangen, onder nederig opzien tot den Hemelschen Vader, die niemand uitsluit van zijn allesomvattende liefde en die zijne zon doet opgaan over boozen en goeden.' (Van Bemmelen p. 54-55.)

ad leden:

In 1850 telde de afdeling Amsterdam 640 leden en telde het 30 correspondentschappen in haar ressort. (Calisch 435)

Inkomsten:

contributie der leden à f. 2,60 per jaar en rente van een op het grootboek ingeschreven kapitaal. (t.a.p. 434)

Archief

(Een deel van het) archief van de afdeling Amsterdam 1825 - 1972 wordt bewaard in het archief van de Algemene Reclasseringsvereniging en voorgangers, 1823 - 1986 dat zich in het BHIC bevindt, toegangsnummer 204.

Archiefstukken m.b.t. het Nederlands Genootschap tot reclassering (voorheen: ter zedelijke verbetering van gevangenen), afdeling Amsterdam over de periode 1932 – 1965 bevinden zich in de rubriek Documentatie in het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Brabants Historisch Informatie Centrum
Naam collectie De Algemene Reclasseringsvereniging en haar voorgangers 1823-1986 (afdeling Amsterdam 1825 - 1972)
Beheersnummer 204
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Statuten ja

Statuten en huishoudelijke reglementen, 1850-1947

Reglementen ja

zie onder statuten

Ledenlijsten ja

Lijsten met namen van (bestuurs)leden, 1851, 1890, 1912-1958.

Notulen ja

Notulen van bestuursvergaderinggen 1842-1969

Notulen van ledenvergaderingen met bijlagen 1900-1908, 1959-1960

Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur 1916-1921

Jaarverslagen ja

1825-1971.

Correspondentie ja

kopieboeken van uitgaande brieven van het bestuur 1848-1912

correspondentie 1860-1967 

Financiƫle stukken ja

 Registers van ontvangsten en uitgaven 1889-1920

Overige stukken ja

o.a. stukken betreffende de opheffing van de afdeling 1972