Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verstrekking van warm voedsel aan de meest behoeftige kinderen der kostelooze scholen alhier

Naam Vereeniging tot verstrekking van warm voedsel aan de meest behoeftige kinderen der kostelooze scholen alhier
Opmerkingen over naam dit was de officiƫle naam (Meijer 423)
Alternatieve namen
  • Vereeniging "Kindervoeding" (gangbare verkorte naam)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1884 (eerste vermelding)
Einddatum november 1916 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan kinderen der openbare lagere school 1e klasse te Amsterdam een warm middagmaal gratis te verschaffen (Goossens)

'aan behoeftige schoolkinderen zooveel mogelijk twee malen per week gedurende den winter een warm maal te verschaffen' (Falkenburg)

Activiteit

Het uitdelen van voedsel in de winter aan schoolkinderen en wel in lokalen van verenigingen als de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Mij. Werkenden Stand, openbare school 1e klasse Spaarndammerstraat etc. In 1892 verschafte de vereniging maaltijden in 11 dergelijke 'kosthuizen''. De vereniging stelde aan schoolhoofden kaarten ter beschikking die recht op een maaltijd gaven. Bij de maaltijden waren dames van het dames-comité van de  vereniging aanwezig. De uitgifte begon in november en hield tot maart-april aan. (Falkenburg)

'In 15 afdeelingen verdeeld wordt aan behoeftige schoolkinderen (...) dagelijks warm voedsel verstrekt, deels in lokalen van openbare lagere gemeentescholen der 1e klasse, deels in kosthuizen en volksgaarkeukens. Van de veertien lokalen, waarin voedsel werd verstrekt, werd het in negen van elders aangebracht. Israëlitische kinderen ontvangen voedsel volgens den ritus hunner Godsdienst.' (Blankenberg)

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van de vrijmetselaarsloge La Bien Aimée te Amsterdam, opgericht in 1735 als Loge de la Paix, heropgericht in 1754 en van naam veranderd in 1756.

Heeft als deelnemer

de dames-comitées Kindervoeding en Kinderfeesten

Oprichters

Het initiatief kwam van voorzittend meester van de loge La bien Aimée, S.J. Cohen, daarbij gesteund door de Loge. (Meijer)

Beschermheren -of vrouwen

'Koningin Emma aanvaarde in 1891 de benoeming tot beschermvrouwe.' (Meijer)

Bestuursleden

De voorzitter van de loge, S.J. Cohen, was tot 1890 eerste voorzitter van de vereniging en M.H. Kijzer, secretaris van de loge, werd ook de secretaris van de vereniging. 'Andere maςons die naast profanen als M. Brandt Corstius (vice-voorzitter), Kerdijk, Spakler, D.A. Koenen en P. Ludwig, zitting namen in het eerste bestuur waren A.C. Wertheim, A.R. de Wendt (penningmeester), Leon Dribbelaar, J.H. Riede, George de Vries, A.W. Krasnapolski, F.Th. van Voorst en Matthias Duijs (...).' (Meijer 425)

Mevr. 'Gompertz-Jitta [was] vanaf 1884 lid (vanaf 1889 presidente) van het Damescomité van de Amsterdamse Vereeniging "Kindervoeding" (...) zij bleef in functie tot 1916, toen de gemeente Amsterdam dit particulier initiatief overnam'. http://www.wilhelminadrucker.nl/2010/01/emma-gompertz-jitta, geraadpleegd op 22 juni 2010.

'Onder de dames die voor dit comité [het Dames-comité] werden voorgedragen, waren de echtgenotes en dochters van een aantal aanzienlijke Amsterdammers, onder wie de "mevouwen" E.S. Kerdijk-Matthes, (presidente), M. Wertheim-Salomonson en E.S.C. Gompertz-Jitta en de "mejuffrouwen" H.M. Boissevain, J. van Heukelom (secretaresse), Catharina Alberdingk Thijm en S. de Clercq.' (Meijer)

Koninklijk Besluit 7 juli 1885 nr. 33; 24 november 1886 nr. 22; 1899
Staatscourant

29 juli 1885 en 1 maart 1887.

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
430
Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland deel I Gemeente Amsterdam (Amsterdam 1893) 313-318. (In opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph. F.)

Falkenburg vermeldt als bron: de jaarverslagen over 1888-1889 en 1891-1892.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 34 en 2e jrg. (1901) 22-23.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 485.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1899.

Floor Meijer, Wereldburgers. Vrijmetselarenen de stad Amsterdam 1848-1906 (diss. Amsterdam 2010) 423-428.

Opmerkingen

ad einddatum:

'In november 1916 werd 'Kindervoeding' door de stad Amsterdam overgenomen en functioneerde als gemeentelijke instelling nog tijdens de Eerste Wereldoorlog.' (De Vrijmetselaarsloge)

Falkenburg geeft staatjes van aantallen maaltijden en aantallen verzorgde kinderen. Voorwaarde voor verkrijgen van een kaart, die recht gaf op kosteloze voeding was dat vader overleden of werkloos was.

Uitgaven:

rekeningen van de kosthuizen, administratiekosten en de maaltijdkosten, gemiddeld zo'n ruim dertien cent per maal.

Inkomsten: contributie van de leden, d.w.z. zij die tenminste f. 5 per jaar bijdroegen; met een kleinere bijdrage was men geen lid maar donateur/trice.; giften en legaten; de rente van het aangekweekte kapitaal, opbrengst van de collectebussen voor 'kindervoeding' en van concerten en bazars (staatjes van ontvangsten). Jaarlijks zijn er batig saldo's ter vergrooting van het kapitaal, dat in 1888-89 bedroeg: f. 7621,85, in 1889/90: f. 10.833,71 en in 1890/91: f. 14.670,67 1/2. Het belangrijke tekort van het dienstjaar '91/'92 moest gedekt door afschrijving van kapitaal, zodat dit aan het einde van het jaar nog slechts f. 6897,71 1/2 bedroeg.

In het Tijdschrift voor armenzorg worden de volgende mededelingen gedaan over de jaren 1898-1899:

'Deze vereeniging heeft in 1898-1899 wederom met veel vrucht gearbeid. 28 November 1898 werden de 16 eetlokalen geopend om 29 maart 1899 met de voeding te eindigen, in welk tijdsverloop 198.663 maaltijden werden verstrekt, en waaraan een uitgave was verbonden van f. 17.734,53.

Een aantal van 241 dames verleende hare medewerking bij de uitreiking van de spijs in de 16 lokalen.

De contributies bedroegen f. 8421,75, de giften ineens, intrest en opbrengst van bussen f. 16.032,59, zoodat de totale inkomsten f. 24.454, 34  bedroegen (...).' Eenzelfde verslag is opgenomen in de tweede jaargang van het Tijdschrift voor armenzorg over het volgende verenigingsjaar. (pp. 22-23)

Floor Meijer op pagina 423:

'Jaar na jaar zamelden particulieren en verenigingen middels muziek-, toneel-, en gymnastiekuitvoeringen, 'afternoon tea parties', 'soirées' en 'fancy fairs' geld in voor de steeds uitbreidende werkzaamheden. Ook de collectebussen in winkelstraten, 'burgerbuurten', op scholen en in trams sloegen de Amsterdamse burgers doorgaans niet over.'

Subsidiëring werd op principiële gronden tot 1904 tegengehouden; het zou, aldus vice-vooritter A.C. Wertheim, 'de doodsteek zijn voor het particulier initiatief.' (Meijer 427)

Archief

Het archief van de Vereeniging Kindervoeding 1868-1917 wordt onder toegangsnummer 84 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Overigens bevindt zich archief m.b.t. de oprichter, de loge La Bien Aimée, voorheen loge La Paix, in het archief van het Grootoosten der Nederlanden dat bewaard wordt in het Haags Cultureel Maςonniek Centrum.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie archief van de Vereeniging Kindervoeding 1868-1917
Beheersnummer 84
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Statuten ja

Koninklijke goedkeuringen en wijzigingen van de statuten, 1 omslag, 1885;

Stukken betreffende wijziging van de statuten, 1 omslag, 1900.

Ledenlijsten ja

Presentielijsten en agenda's der vergaderingen, 1900 oktober-1917 juni;

Adreslijsten van notabele ingezetenen van Amsterdam die nog geen lid der vereniging zijn, 1 omslag, 1897.

Notulen ja

Notulen van de bestuurs- en algemene vergaderingen, 4 delen, 1885-1917.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen der vereniging, 3 omslagen, 1884-1916.

Correspondentie ja

Kopieboeken van uitgaande stukken 1885-1904;

Ingekomen stukken 1885-1909;

Uitgaande circulaires der vereniging, 1 omslag, 1885 - 1914.

Financiƫle stukken ja

Testamentaire beschikkingen ten voordele van de vereniging, diverse data, 1 omslag;

Kasboeken, 6 delen, 1887 - 1917;

Grootboeken, 4 delen, 1887 - 1915;

Stukken betreffende de baten van uitvoeringen ten gunste der verenigingskas, 1896-1914, 1 omslag.

Opmerkingen algemeen

Een onderafdeling van de vereniging was het Damescomité voor kindervoeding, welke speciaal belast was met de verzorging der eetzalen en het uitreiken der porties voedsel. Voorloper van dit Damescomité was het Damescomité voor kinderfeesten dat in 1898 was geliquideerd en waarvan de leden veelal toegetreden zijn tot het Damescomité voor kindervoeding. Daarom zijn voorlopig de stukken betreffende het Comité kinderfeesten geplaatst vóór de stukken van het Damescomité voor kindervoeding.

In de dossiers van het damescomité Kinderfeesten bevinden zich:

Notulen van de vergaderingen van het comité, 1881 februari - 1898 februari, 1 deeltje;

Kasboek van het comité, 1 deeltje, 1881 - 1898;

Stukken betreffende ontvangsten en uitgaven van kinderfeesten, met verslagen van die feesten, 1 deeltje, 1895 - 1897;

Bestellingenboek der feesten, 1 deeltje, 1893 - 1897;

Verslagen der gehouden kinderfeesten, 1 deeltje, 1868 - 1897;

Reglement van het comité, werkzaamheden secretaresse en agenda der werkzaamheden voor St. Nicolaasfeesten, 1 omslag;

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken met stukken tot de rekening, 1 omslag, 1897 - 1898.

In de dossiers van het dames-comité Kindervoeding:

Notulen van de vergaderingen van presidenten van het damescomité, 4 deeltjes, 1898 - 1907;

Notulen van de vergaderingen van presidenten van het damescomité, 4 deeltjes, 1898 - 1907;

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het damescomité, 1 omslag, 1890 - 1916;

Reglementen van het damescomité, 1 omslag.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • 'Vereeniging "Kindervoeding" ', in: de Nieuw Rotterdamsche Courant van 10 juli 1900.