Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Te Huis", Logement voor vrouwen

Naam Vereeniging "Te Huis", Logement voor vrouwen
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 12 oktober 1882 (oprichting)
Einddatum 1973 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Prostituees, Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

(....) 'dat het doel van de vereniging was "de oprichting en instandhouding van een "Te Huis", Logement voor Vrouwen te Rotterdam, om aan juffrouwen en dienstboden een vriendelijk tehuis, een veilig en goedkoop onderkomen te verschaffen, haar christelijke hulp en bijstand te verleenen, en daardoor verleiding tot onzedelijkheid en geldelijk bedrog te voorkomen". (inventaris)

'Het "Tehuis" zal openstaan zonder uitsluiting van eenige godsdienstige gezindte voor allen, mits van onbesproken zedelijk gedrag'. (Van Oordt)

Activiteit

het oprichten en het in stand houden van een veilig onderkomen voor 'juffrouwen en dienstboden' die vreemd zijn in de stad

Neemt deel aan

de christelijke philantropie van de Inwendige Zending, zoals ook de zusterorganisaties in andere grotere steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

Oprichters

Het comité van oprichting bestond uit de heren J.C. Burkens, ds. L. de Geer, B.J. Gerritson, J.K.G. van Os, W.H. van Oordt, H.W.A.zn., J.M. Voorhoeve en M.C. van der Pol en hun echtgenoten en uit de dames C.J. Chabot, C. Ledeboer en H.F. van Oordt. (inleiding inv.)

Bestuursleden

Tijdens de oprichtingsvergadering werd het volgende bestuur gekozen: J.C. Burkens, president, J.M. Voorhoeve, vice-president, M.C. van der Pol, secretaris, en W.H. van Oordt, penningmeester. (inleiding inv.)

Eigen gebouw (adres)

Het pand Oppert 156 te Rotterdam diende als eerste opvanghuis (vanaf 1883 ); vanaf 1910 het grotere Haringvliet 37, voormalig bordeel.

Koninklijk Besluit 31 januari 1883
Staatscourant

8 maart 1883

Verantwoording gegevens

Gegevens, inclusief laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief, waarvan het aanhangsel boekjes bevat van J.H. Brakke met de titel: Frederika Alexandrina van Leeuwen en Het Tehuis voor Vrouwen, z.j.

W.H. Oordt, 'Tehuis Logement voor vrouwen te Rotterdam' in Bouwsteenen Tijdschrift voor inwendige zending 2e jrg. (1883) 242-247.

Petra de Vries, Kuisheid voor mannen, vrijheid voor vrouwen. De reglementering en bestrijding van prostitutie in Nederland, 1850-1911 (Hilversum 1997) 66.

ad Koninklijk besluit

L.J. de Bruyn Kops (red.) De Economist.Tijdschrift voor alle Standen tot bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van Staatshuishoudkunde 32e jrg (1882/3) 835.

Opmerkingen

ad einddatum:

Op 25 juli 1973 kwam een samenwerkingsverband tot stand met de Inrichting voor Havelooze Kinderen en de Commissie der Rotterdamsche Spijsuitdeeling, twee Rotterdamse instellingen die ook reeds jarenlang op christelijk-sociaal gebied werkzaam waren. Het betekende fusering van de financiën, maar met behoud van de eigen rechtspersoonlijkheid.

ad richtgroep:

prostituees, preventief.

Algemeen:

'Naast de doorgangshuizen en tehuizen voor ongehuwd zwangere vrouwen bestonden er ook speciale logementen voor vrouwen. In 1890 waren er in negen steden één of meer van dergelijke instellingen.' (De Vries)

Archief

Het archief van de Vereniging Te Huis Logement voor vrouwen wordt onder toegangsnummer 79 bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam. Uit de 19e eeuw bevat dit slechts:

notulen van de bestuursvergaderingen, 1882-1943.

De rest is tijdens het bombardement van Rotterdam verloren gegaan.