Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Josephs-Vereeniging

Naam St. Josephs-Vereeniging
Opmerkingen over naam Pius-Almanakken
Alternatieve namen
  • Vereeniging van den H. Josef tot het bezoeken van arme zieken (Blankenberg)
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 1866 (eerste vermelding)
Einddatum 1966 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

ondersteuning van hulpbehoevende zieken en behoeftige kraamvrouwen

Activiteit

'De behoeftige zieken worden in hun huizen bezocht, en hun worden versterkende middelen (melk, eieren, vleesch en levertraan) verschaft (...).' (Blankenberg, 773)

'Naast de zorg voor behoeftige zieken wordt ook steun verstrekt aan R.-K. behoeftige kraamvrouwen. De onderstand bestaat in kinderkleeding en versterkende middelen.' (Blankenberg, 800)

Bestuursleden

mevr. Wakkers, presidente in 1894, mevr. Verwer, 2e presidente in 1894 en presidente in 1899, mevr. M.W.M. Tulleners, vice-presidente in 1899, mevr. D. Bruinsma, secretaresse in 1894 en 1899, mej. A.M. Radersma, 2e secretaresse in 1894 en 1899, mej. J. Gescher, penningmeesteresse in 1894 en mevr. A. Kortenhorst, penningmeesteresse in 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 548.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren  1899-1900 (Alkmaar 1899) 361.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 716.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 773, 800.

gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

Opmerkingen

ad begindatum:

'Deze - blijkbaar reeds enigen tijd onofficieel werkende - vereniging werd 2 Juli 1866 definitief geconstitueerd.' (inventaris)

ad leden:

'De vereniging kende honoraire leden, die alleen financieel steun boden en werkende leden, die aan het bezoekwerk deelnamen en uit wier midden de bestuursleden werden gekozen (...).' (t.a.p.)

Archief

Het archief van de Vereeniging van de H. Jozef tot het Bezoeken van Arme Zieken te Leeuwarden 1866-1966 wordt onder toegangsnummer 122 bewaard in het Historisch Centrum Leeuwarden.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Historisch Centrum Leeuwarden
Naam collectie Vereniging van de H. Jozef tot het Bezoeken van Arme Zieken te Leeuwarden 1866-1966
Beheersnummer 122
Toegang plaatsingslijst
Omvang 0,03 m.
Reglementen ja

Gedrukt reglement, 1866.

Notulen ja

Notulenboeken, 1866-1966.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1867/68-1962.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1867-1943.

Overige stukken ja

Staatboek der bedeelden, 1879-1950, met tot 1916 bijgehouden alfabetische index.

Opmerkingen algemeen

Jaarverslagen van de St. Annavereniging, 1894-1900, 1902 en z.j. maken deel uit van dit archiefbestand.