Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Israƫlietische Vereeniging "Mesiwath Nefesch"

Naam Israƫlietische Vereeniging "Mesiwath Nefesch"
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van de joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1891 (eerste vermelding)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Volgens het reglement stelt zij [de vereniging] zich ten doel zoveel mogelijk in de behoeften van Israëlietische armen te voorzien.' (Van Zanten)

Activiteit

de vereniging tracht haar doel te bereiken door 's winters uitdelingen van turf en geld te houden

Verantwoording gegevens

J.H. van Zanten, Armenzorg in Nederland deel V, gemeente Groningen (Amsterdam 1897) 107-108.  (bewerkt door J.H. van Z. in opdracht der Vereeniging voor de Staatshuishoudkunde en de Statistiek )

Bronnen van Van Zanten: 'Reglement en huishoudelijk reglement der vereeniging. Mededeeling van het bestuur. Tabellen voor het Rijksarmverslag over de jaren 1890-1894'.

ad laatste vermelding:

De vereniging komt voor in het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet in 1956. De hierin vermelde instellingen zijn tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899 door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis:

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen

Opmerkingen

Leden der vereniging zijn zij die tenminste 5 ct per week, donateurs zij die 2 1/2 ct per week contribueren. Inkomsten bestaan volgens Van Zanten uit: contributies, opbrengst van het rondzenden van circulaires, schenkingen en 'de opbrengst van door de vereeniging geplaatste bussen in de synagogen'.

Van Zanten geeft een tabel m.b.t. de inkomsten en uitgaven: 1891: f. 958 besteed aan turf en geld, waartegenover f. 752 aan contributies; in 1895: f. 893 aan turf en geld, waartegenover f. 898 aan contributies.