Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Reisbelasting, afdeling Amsterdam

Naam Vereeniging Reisbelasting, afdeling Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1895 (eerste vermelding)
Einddatum 1949 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

enige weken verblijf in de buitenlucht te bezorgen aan minvermogenden van elke gezindte, in eerste plaats kostwinners, die dit tot herstel van gezondheid dringend nodig hebben

Activiteit

De vereniging zendt bij voorkeur volwassen, herstel behoevende personen voor vier weken of langer 'naar buiten' in de periode van april tot oktober. Een dokterverklaring omtrent de toestand van de behoeftige in kwesie is vereist

Tot 1904 zamelde de afdeling Amsterdam geld in ten behoeve van de Hoofdvereniging te Utrecht, die de uit te zenden behoeftigen aanwees en hun reis naar en verblijf in een herstellingsoord bekostigde; na 1904 brachten de leden geld bijeen voor behoeftigen die door de afdeling zelf werden verkozen en wier verblijf in het herstellingsoord door de afdeling zelf werd bekostigd.

Afdeling van

de Vereeniging Reisbelasting opgericht in 1889 en gevestigd te Utrecht.

Verantwoording gegevens

De gegevens, inclusief de laatste vermelding, zijn ontleend aan de inleiding van de inventaris van het archief van de afdeling Rotterdam van de vereniging Reisbelasting dat onder toegangsnummer 383 wordt bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam.

 

Opmerkingen

ad eerste vermelding:

circa 1895, in elk geval vóór 1900. De eerste afdeling van deze van oorsprong Utrechtse vereniging was die te Rotterdam, opgericht in 1892. De afdeling Amsterdam is waarschijnlijk niet veel later opgericht. (inventaris)

ad leden:

De vereniging is opgericht door vrouwen en uit de dossierbeschrijving 'Financïële jaarverslagen van de penningmeesteresse der afdeling Rotterdam, 1920-1950' kan men afleiden dat vrouwen bestuursfuncties bleven vervullen. Om vast te stellen of ook alléén vrouwen lid van de vereniging konden worden is archiefstudie vereist.

Archief

Archiefstukken m.b.t. de Vereniging Reisbelasting 1917 - 1949 bevinden zich in de rubriek Documentatie van het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.