Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Hulpbetoon" (Mattheus 25, vers 36a)

Naam Vereeniging "Hulpbetoon" (Mattheus 25, vers 36a)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Deze vereeniging, onder goedkeuring van de Diakoniën der Gereformeerde Gemeente aldaar arbeidende, stelt zich ten doel, arme kraamvrouwen te steunen.'

Activiteit

'[De ondersteuning vindt plaats:]

a. door het verschaffen van een luiermand; b. door het verschaffen van eten aan de kraamvrouwen gedurende de eerste 9 dagen na hare bevalling.

De kraamvrouwen, aan wie de vereeniging hare hulpe biedt, moeten zijn: a. gehuwde vrouwen; b. voorgedragen door een der zusters zelve, of door Predikanten, Ouderlingen of Diakenen van de Gereformeerde Gemeente; c. zijnde in de zevende maand harer zwangerschap.

(...) De aanvragen worden ingediend bij de presidente. Der kraamvrouw wordt gedurende 9 dagen spijs verstrekt door de werkende zusters, volgens rooster.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 794.