Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Groningen

Naam Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Groningen
Alternatieve namen
  • Christelijk Hulpbetoon (verkorte, gangbare benaming)
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1844 (oprichting)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'voor het Protestantisme te waken en werkzaam te zijn, door Protestanten, bijzonder behoeftige, tegen den invloed der Propaganda te beveiligen' (inleiding inventaris Chr. Hulpbetoon)

'voor het Protestantisme werkzaam zijn in het bijzonder door het verlenen van geldelijke steun aan Protestanten en Protestantse instellingen in de meest uitgebreide zin' (inleiding inventaris Vereeniging van Welstand)

Activiteit

Op lokaal niveau behulpzaam zijn bij het verwezelijken van de doelstellingen van de landelijke vereniging, hetgeen m.b.t. de armenzorg betekende:
'- door giften, of voorschotten zonder of tegen eene geringe rente, de belangen van hen, die zulks waardig zijn, zoo veel mogelijk voorstaan;
- medewerken, dat brave, minvermogende, Protestanten eigendom verkrijgen of behouden'

Afdeling van

de Protestantsche Vereeniging Christelijk Hulpbetoon, opgericht in 1844 en gevestigd te Den Bosch.

Verantwoording gegevens

De algemene gegevens zijn ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, de gegevens m.b.t. de het departement Groningen, inclusief de laatste vermelding, aan de archiefgegevens m.b.t. dat departement.

Opmerkingen

leden:

Het departement Groningen telde in 1850 495 leden. Leden waren zij die tenminste één gulden contributie betaalden.

Archief

archiefstukken m.b.t. het Departement Groningen 1927 - 1954 bevinden zich in archief van de landelijke vereniging