Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot Nut der Israƫlieten in Nederland, afdeling Gorinchem

Naam Maatschappij tot Nut der Israƫlieten in Nederland, afdeling Gorinchem
Plaats Gorinchem
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1849 (oprichting)
Einddatum 1867 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Bevordering van goede zeden, deugd en beschaving onder Israëlieten in Nederland, alles overeenkomsig den Israëlietischen godsdient; alsmede verspreiding van nuttige kundigheden, voornamelijk onder de mingeoefenden.' (Calisch)

 

Activiteit

'Armlastige scholieren en studenten financieel steunen, 'nuttige boekwerken' verspreiden en de maatschappelijke verhoudingen tussen de joden in Nederland bestuderen en verbeteren.'(Pach)

Afdeling van

de landelijke Maatschappij tot Nut der Israelieten, opgericht in 1849 en gevestigd te Amsterdam

Bestuursleden

in 1867: S.H. Visser, voorzitter, A.H. Pronk, penningmeester en G. de Haan, secretaris.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit en relaties:

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzicht van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 132-134. (Uit echte bronnen bijeengebracht door NSC)

Hilde Pach, 'Nette kleren voor school en gedraag je correct', in Nieuw Israëlietiesch Weekblad, 21 januari 2000.

ad begindatum:

ontleend aan de inventaris van het archief van de afdeling Middelburg van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten.

ad bestuursleden:

Nederlandsch-Israëlietisch Jaarboekje voor 5628 (1867-1868) (Rotterdam 1867) 52-53.

 

Archief

In het archief van de afdeling Middelburg van de Maatschappi tot Nut der Israëlieten, dat is gedeponeerd bij het archief van het bestuur der Nederlandsche Israëlietische Hoofdsynagoge te Middelburg, 1815-1906, onderdeel van het archief van de Nederlands Iraëlitische Gemeente te Middelburg, bevindt zich het huishoudelijk reglement van de afdeling Gorinchem uit 1849