Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Armenzorg"

Naam Vereeniging "Armenzorg"
Plaats Doetinchem
Provincie Gelderland
Begindatum 1896 (oprichting)
Einddatum 1902 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'(...) voorkoming, bestrijding en leniging van armoede' (Blankenberg)

Activiteit

- samenwerking bevorderen tusschen de verschillende armbesturen, of mede te werken met andere vereenigingen, die hetzelfde doel beogen;

- het verzamelen van inlichtingen aangaande behoeftigen, ten bate van armbesturen, vereenigingen en particulieren;

- tijdelijke ondersteuning van behoeftigen waar armbesturen daartoe niet bij machte zijn, of door hen behulpzaam te zijn in het verkrijgen van werk, ten einde zoveel mogelijk in eigen onderhoud te voorzien.

'Regel is onderstand in levensmiddelen, brandstoffen, ligging en dekking. Duur noch bedrag der bedeeling staan reglementair vast (...) naar kerkgenootschap wordt niet gevraagd, doch wel wordt geëist dat de kinderen ook het godsdienstonderwijs volgen; bij misbruik van sterken drank wordt aan het gezindshoofd steun onthouden; men tracht dan toch voor de kinderen te zorgen. Meest worden alleen gezinshoofden bedeeld. Men wendt zich tot het bestuur of tot een lid, dat de aanvrage aan het bestuur meedeelt; de buurtbezoeker rapporteert en het bestuur beslist (na in overleg te zijn getreden met het diakoniebestuur, waartoe de behoeftige behoort). Er zijn 6 buurten. Huisbezoek tijdens den winter geregeld.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 9 november 1896
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 362.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 3e jng. (1902) 140

ad Koninklijk Besluit:.

Register van de Staatscourant van 1896