Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "het Protestantsche Ziekenhuis"

Naam Vereeniging "het Protestantsche Ziekenhuis"
Alternatieve namen
  • Wilhelmina-Ziekenhuis (van af mei 1895)
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 1889 (eerste vermelding)
Einddatum 1901 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk), Zieken
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

het verplegen van zieken in een daarvoor ingericht gebouw en wel in de eerste plaats van in Nijmegen wonende Protestanten (Goossens)

Activiteit

Het oprichten en instandhouden van een ziekeninrichting, waar ongeveer 45 personen terecht konden en waar, '(met uitzondering van krankzinnigen en epileptici) behoeftigen wier opneming door het Burgerlijk Armbestuur gevraagd wordt', werden opgenomen. 'Bovendien worden (zonder eenige formaliteit) opgenomen, personen, die onverwachts en onverwijld hulp behoeven. (...) Een geneesheer houdt zijn spreekuur, voornamelijk als oogenpolikliniek, in het ziekenhuis; behoeftigen kunnen hem kosteloos hier raadplegen.

De geneesmiddelen zijn geheel kosteloos en begrepen in het abonnement dat de vereeniging met het Burgerlijk Armbestuur heeft aangegaan (f. 2400 jaarlijks voor ten minste 9 bedden). Versterkende middelen worden niet afzonderlijk berekend. (...)

Uitzending van verpleegzusters wordt aangevraagd aan de directrice. Dag- of nachtverpleging kan kosteloos worden verleend.' (Blankenberg)

 

Voortzetting van

de Vereeniging tot Patronaat over de Armen, opgericht in 1849.

Eigen gebouw (adres)

zolang een nieuw ziekenhuis nog niet gereed was: het Protestantsch Ziekenhuis aan de Jodenberg (1889-1895)

Op 4 april 1894 werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe gebouw van het Protestantse Ziekenhuis aan de Spaarbankstraat. Op 7 mei 1895 werd het nieuwe ziekenhuis, spoedig het Wilhelmina Ziekenhuis geheten, geopend. (Siebenheller)

Koninklijk Besluit 15 auguistus 1889 nr. 16
Staatscourant

16 januari 1890

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2367
Verantwoording gegevens

B.F.J. Siebenheller, "Weldoen zij ons doel" 1840-1940. Een eeuw geschiedenis over de gezondheid en het welzijn van de Nijmeegse burgers en het totstandkomen van het Sint Canisius Ziekenhuis-Wilhelmina Ziekenhuis (eigen uitgave 2007) 117-130.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 59, en 2e jrg. (1901) 78, 79.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 727, 728.

Opmerkingen

ad naam:

De naam van het Protestantsche Ziekenhuis werd na een bezoek van de Koningin-Regentes aan het gebouw in 1895 omgedoopt in Wilhelmina-Ziekenhuis

ad levensbeschouwing:

protestants (hervormd)

ad richtgroep:

bij voorkeur protestantse zieken, maar over de jaren 1896-'97 was een kwart van de patiënten niettemin rooms-katholiek terwijl ook enkele joden verpleegd werden. Vandaar: "Het ziekenhuis staat open voor alle godsdienstleeraren, wier bezoek door zieken gewenscht wordt." (Blankenberg)

ad inkomsten:

Een door de vereniging ingestelde bouwcommissie wist in enkele jaren tijd een kleine f. 50000 bijeen te brengen, in geld - direct of als resultaat van allerhande benefietvoorstellingen, bazaars e.d.m., renteloze leningen en natura (b.v. een stenen muur, grond of beplanting voor de tuin). (Siebenheller)

Volgens het op 22 maart 1900 uitgebrachte jaarverslag over 1899 waren de ontvangsten dat jaar geweest: 'Bijdrage van het Burgelijk Armbestuur f. 3600, renten f. 828,93, verpleeggelden f. 6264,61. Contributie f. 2884,40. Legaten en giften f. 10249,55. Buitengewone ontvangsten f. 772,50. Samen: f. 24599,99. (Tijdschrift voor armenzorg 1e jrg. (1900) 59)

Uitgaven:

'De uitgaven beliepen: voor het personeel f. 2512,37, de huishouding f. 7777,97½; de geneesmiddelen f. 1836,75; brandstoffen enz. f. 2090,57, gebouwen en meubilair f. 2057,40. Drukwerk enz. f.5339,90½; afschrijving van het nadeelig saldo van 1898 f. 1862,50. Samen f. 23477,47; zoodat dit jaar een voordeelig saldo overbleef van f. 1122,52.' (T.a.p.)

Het Tijdschrift voor armenzorg 2e jrg. (1901) ontleent het volgende aan het jaarverslag van de vereniging over 1900:

'van het Burgerlijk armbestuur ontving men als bijdrage f. 3600, aan verpleeggelden f. 8247,42.

Aan huishoudelijke uitgaven werd f. 8111,44 besteed.' (79)

ad laatste vermelding: niet is achterhaald wanneer precies de vereniging plaats maakte voor een stichting; in 1974 fuseerde het Wilhelminaziekenhuis met het Canisiusziekenhuis tot het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Siebenheller, B.F.J., "Weldoen zij ons doel" 1840-1940. Een eeuw geschiedenis over de gezondheid en het welzijn van de Nijmeegse burgers en het totstandkomen van het Sint Canisius Ziekenhuis-Wilhelmina Ziekenhuis (z.p. 2007).
  • Wilhelmina ziekenhuis Nijmegen: 1850-1950 (1950).
  • Gedenkboek St. Canisius-Ziekenhuis Nijmegen: 1926-1951 (Nijmegen 1951).