Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling "Ernst en Liefde" te Den Haag

Naam Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling "Ernst en Liefde" te Den Haag
Opmerkingen over naam de afdeling "Ernst en Liefde" werd ook wel Afdeling II genoemd; i.p.v. 'tot Afschaffing van' ook wel: ‘tegen’ den sterken Drank
Alternatieve namen
  • Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing alcoholhoudende dranken, afdeling "Ernst en Liefde" (vanaf 1899; de nieuwe naam duidde op een verandering in de doelstelling van de vereniging, van matiging naar geheel-onthouding)
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 21 maart 1897 (oprichting)
Einddatum 1956 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Deze was vervat in het 'formulier van verbintenis', dat luidde; "Wij, ondergeteekenden, verbinden ons, om van heden af geen sterken drank (behalve tot geneeskundig gebruik) te zullen drinken of aan anderen schenken, het gebruik zoowel als het misbruik op allerlei wijze te zullen tegengaan, en anderen tot eene gelijke verbintenis als deze aan te sporen. (...)"

 

De afdeling 'Den Haag (II)' 'beoogde alcoholmisbruik tegen te gaan'. (inv.)

Activiteit

Mensen te verenigen die zich in strijd tegen alcoholisme tot het volgende verbonden: '(...) om van heden af geen sterken drank (behalve tot geneeskundig gebruik) te zullen drinken of aan anderen schenken, het gebruik zoowel als het misbruik op allerlei wijze te zullen tegengaan, en anderen tot eene gelijke verbindtenis als deze aan te sporen. (...)'

 

In augustus 1897 'werd een geheelonthouders koffiehuis opgericht, in 1901 gewijzigd in een geheelonthouders café en hotel dat werd losgemaakt van de vereniging'. (inventaris)

Aangesloten bij

Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, opgericht in 1842 en eveneens gevestigd in Den Haag; sinds 1899 NV tot afschaffing alcoholhoudende dranken geheten.

Werkt samen met

de eerste afdeling Den Haag van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank/tot Afschaffing van alcoholhoudende dranken.

Bestuursleden

Bestuurders/oprichters (?) rond 1900:

voorzitter: F. Mol, thesaurier-penningmeester: G. Middelburg en secretaris: D. Hos.

Verantwoording gegevens

's-Gravenhaagsche stads- en residentie-almanak voor 1900

Inleiding van de inventaris van het verenigingsarchief.

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, waaronder

Maartje Janse, De Afschaffers, Publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880 (Amsterdam 2007) 46-51, 129-158.

Opmerkingen

ad leden:

'In 1858 (...) waren er 2238 vrouwelijke afschaffers, bijna 20 procent van het totale ledenbestand.' (Janse 132)

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief.

Het opgerichte koffiehuis 'was bestemd voor de nette werkman en de kleine burgerstand'. (inventaris)

Archief

Het archief van de afdeling Ernst en Liefde van de Nederlandsche Vereeniging wordt onder toegangsnummer 0195-01 bewaard in het Haags Gemeentearchief. Het bevat aan archiefmateriaal, terugreikend tot in de 19e eeuw:

Notulenboeken der huishoudelijke en ledenvergaderingen, 1897-1933;

Notulenboeken der bestuursvergaderingen, 1897-1956.