Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Blindenstichting tot het verleenen van stoffelijke hulp aan blinden

Naam Blindenstichting tot het verleenen van stoffelijke hulp aan blinden
Opmerkingen over naam vanaf 1958: Stichting Blindenhulp
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 15 april 1898 (oprichting)
Einddatum 1978 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

Stoffelijke hulp te verleenen aan steunbehoevende blinden, d.w.z. 'onder den een of anderen vorm geldelijke steun te verleenen aan onvermogende leden van den Nederlandschen Blindenbond, boven de 50 jaren oud.' (Blankenberg)

'Dat nam niet weg dat ingevolge artikel 2 van de statuten toen alleen degenen die 'te goeder naam en faam' bekend stonden in aanmerking konden komen voor bijstand' (Klein, p. 35 noot 23)

Activiteit

De Blindenstichting tracht haar 'doel te bereiken door blinden die minstens 50 jaar tellen, in het genot eener jaarlijksche uitkeering te stellen ter gemoetkoming in hun levensonderhoud'. (Dompièrre de Chaufepié e.a.)

'De leden van den Nederlandschen Blindenbond hebben den voorrang bij de uitkering, al zijn ook andere blinden niet uitgesloten, als de geldmiddelen het toelaten.' (Blankenberg)

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van de Nederlandschen Blindenbond, opgericht in 1894 en eveneens gevestigd te Den Haag.

Werkt samen met

de vereniging Voorschotkas voor Blinden, opgericht april 1897 en eveneens gevestigd te Den Haag.

Oprichters

De Nederlandschen Blindenbond tezamen met Henriëtte en haar broer Gualtherus Johannes Kolff, Joh. H. Ekering, oprichter van de Haagse Centen-vereeniging, H.J. Lenderink, directeur van het Instituut tot onderwijs van blinden te Amsterdam, G.J. Kuitenbrouwer, ontwerper van een stenoschrift in braille en N.M. Schild, een 25-jarige blind geworden onderwijzer, vriend van de familie Kolff; deze laatste nam het voorzitterschap op zich.

Bestuursleden

voorzitter: 1898-1918: N.M. Schild;

secretaris: G.J. Kolff, 1898-1903.

Koninklijk Besluit 17 oktober 1899 nr. 25
Verantwoording gegevens

P.W. Klein met medewerking van M.A.V. Klein-Meijer, De Stichting Blindenhulp, 1899-1999: een patroon van verandering (Den Haag 1999) 28-39.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 55.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 847.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant 1899.

Opmerkingen

ad laatste vermelding:

de Stichting Blindenhulp is in 1978 gefuseerd met de vereniging Haagse Werkinrichting voor hulpbehoevende blinden. (Klein, 31)

Financiën:

'Uit deftige dames en andere vrijwilligers samengestelde, over het land verspreide, comités hadden de eerste jaren gezorgd voor 'concerten, toneelvoorstellingen, soirees, spreekbeurten, bazaars, tombola's, loterijen, fancyfairs, en dergelijke meer. Ook kwamen er enkele schenkingen van het Koninklijk Huis waarmee de Stichting goede sier kon maken. (...) Omstreeks 1910 was het daarmee gedaan.'

In 1903 werd f. 1500 aan jaarlijkse uitkeringen voor dertig blinden uitgegeven. (Klein, 36-38)

Archief

Het Archief Stichting Blindenhulp, waaruit ruimschoots geput is door Klein voor het gedenkboek De Stichting Blindenhuilp 1899-1999. Een patroon van verandering wordt door de Stichting zelf beheerd. Het bevat:

Diverse afschriften van notariële akten;

Jaarverslagen de Stichting, 1901-1998;

Notulen bestuursvergaderingen, 1947-1998.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Klein, P.W., met medew. van M.A.V. Klein-Meijer, De Stichting Blindenhulp, 1899-1999: een patroon van verandering (Den Haag 1999).