Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Collegie: Zeemans-Voorzorg, Het -

Naam Collegie: Zeemans-Voorzorg, Het -
Plaats Harlingen
Provincie Friesland
Begindatum 1 juli 1851 (oprichting)
Einddatum 20 mei 1931 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Weduwen, Wezen, Zeelieden
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Zeelieden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het doel dezer inrichting is, om bij overlijden van zeelieden, die binnen Harlingen - Almenum daaronder begrepen - hunne woonplaats hebben, het lot hunner weduwen en nagelaten wettige kinderen enigszins te verzachten, en verder zoodanige uitkeeringen te doen als in het reglement bepaald.' (Blankenberg)

Activiteit

'De gewone leden zijn alleen gerechtigd tot de uitkeeringen, doch hunne bijdragen zijn niet voldoende om die uitkeeringen te doen. Daartoe zijn ook nog vrijwillige contributiën van derden noodig.' (Blankenberg 912).

 

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 912.

J.J. van den Hoek Ostende, De geschiedenis van het College Zeemanshoop 1822-1872 (Amsterdam 1972) 8-9.

gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

Opmerkingen

Blankenberg rechtvaardigt aldus de opneming van 'zeemancollegiën' in zijn overzicht van weldadige instellingen:  'Zeemanscollegiën, hoewel in den regel slechts hulp verleenende na overlijden van hare leden, die voor die hulp tijdens hun leven betaald hebben, worden niettemin hier vermeld, 1e omdat zij voor een groot deel alleen tot hunne uitkeringen in staat zijn door vrijwillige bijdragen van anderen en 2e omdat zij ook wel eens aan behoeftige niet-leden te hulp komen,' (p. 902)

Ook Van den Hoek Ostende wijst op het 'oorspronkelijke charitatieve karakter' van de zeemanscolleges te Amsterdam (Zeemanshoop), Groningen (Eendracht) en, later, 'Delfzijl, Dordrecht, Harlingen, Den Helder en op Ameland (.... ).'

ad leden:

belanghebbende zeelieden en belangenloze gevers

ad richtgroep:

belanghebbende zeelieden en hun nabestaanden

Archief

Het archief van het Collegie: Zeemans-Voorzorg wordt onder toegangsnummer 130-4 bewaard in Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum
Naam collectie College Zeemansvoorzorg te Harlingen
Beheersnummer 130-4
Toegang inventaris
Omvang 0,58 m
Reglementen ja

Reglement van orde voor de direkteuren, 24 november 1852.

Reglementen, 1852-1920.

Ledenlijsten ja

Registers betreffende de inschrijving van gewone leden der eerste klasse, 1851-1921.

Register betreffende de inschrijving van gewone leden der tweede klasse, 1 juli 1851 - juni 1914.

Ledenlijsten, 1852-1930.

Overzichten betreffende de aftreding van bestuursleden, z.d. [ca. 1876]-1896.

Notulen ja

Notulen van algemene vergaderingen, 1851-1931.

Notulen van huishoudelijke vergaderingen, 1851-1931.

Correspondentie ja

Register van uitgaande stukken, 18 februari 1851 - 6 december 1900.

Copieën van uitgaande stukken, 2 maart 1900 - 7 mei 1930.

Financiële stukken ja

Kasboeken, 1851-1931.

Overige stukken ja

Agenda's van algemene vergaderingen, 27 december 1876 - 23 februari 1921.

Lijsten van gezagvoerders en stuurlieden, z.d.

Lijst van weduwen van gewone leden, z.d.

Model van een bewijs van lidmaatschap, z.d.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Parma, S., Het College "Zeemans-voorzorg" opgericht 1 juli 1851 te Harlingen (Hilversum 1998).
  • Visser, D.A., Zeemansvoorzorg te Harlingen (Oud Harlingen 1990).
  • Hannema, A.E., Het collegie "Zeemansvoorzorg" te Harlingen, 1851-1931 (Harlingen 1931).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Naamlijst der leden van het Collegie Zeemansvoorzorg te Harlingen, op den 1 Januari 1879-1880 (Harlingen 1879-1880).