Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gravenhaagsche Vereeniging voor Gezondheidskoloniƫn, 's-

Naam Gravenhaagsche Vereeniging voor Gezondheidskoloniƫn, 's-
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 5 mei 1884 (oprichting)
Einddatum 1976 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen, Vrijmetselaars
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de lichamelijke en geestelijke gezondheid van zwakke en ziekelijke schoolgaande kinderen te verbeteren (Goossens)

Falkenburg spreekt in dit verband over ziekelijke en zwakke, onbemiddelde kinderen.

Activiteit

In 1884 werd begonnen met drie hoofden van 'kosteloze scholen' te vragen kinderen aan te wijzen die voor uitzending naar een gezonde omgeving bij het Liesbosch in Brabant in aanmerking kwamen. De kinderen verbleven daar in een gehuurde locatie dat als vakantiehuis dienst deed. Het jaar daarop deden al elf scholen mee. In 1890 kwamen daar nog kinderen via de Vincentiusvereniging en de Ned. Hervormde en Waalsche diaconieën bij. Ten tijde van Falkenburg werd aan 28 hoofden een uitnodiging gezonden. In de regel, aldus Falkenburg, zond de vereniging jaarlijks drie kolonies uit, elk van ongeveer 24 kinderen, die drie weken 'uitbleven'. Daarnaast bekostigde de vereniging ook nog 'wandelkolonies' voor kinderen die niet naar Brabant konden. Zij trokken onder leiding van onderwijzers de Haagse en Scheveningse bosjes in.

Aangesloten bij

sinds 1909/1910: Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden, opgericht in 1900 en gevestigd te Amsterdam.

Werkt samen met

Kindervereeniging "Wij doen mee", welks taak was geld bijeen te brengen voor kindervakantie-oorden.

Werkt samen met

de rond 1898 opgerichte Vereeniging 'De Dordrechtsche gezondheidskolonie', die haar kinderen in het aan de Haagse vereniging toebehorende koloniehuis de Liesbosch te Etten mocht onderbrengen.

Oprichters

Door de constituerende vergadering van 'initiatief nemers' op 5 mei 1884 o.l.v. L.J. Egeling werd als het eerste uitvoerend comité (bestuur) gekozen: Jhr. mr. E.W. Berg, Graaf C. van Byland, H. Nanning, dr. P. van Reysen, dr. WE.F. Unia Steyn Parvé en Y. Ykema.

Initiatiefnemers waren, naast genoemden, ook nog: N. Coumans, M.G. van Heel, G.J. van Tets, L. Simons, J. Straub, mr. R. Macalester en dr. G.Th. Wolterbeek-Mulder. 

(Volgens Fuchs leden van de loge L 'Union Royale' )

Eigen gebouw (adres)

Sinds 1893 werd er een eigen vakantiehuis bij de Liesbosch in Noord-Brabant (Leur) onderhouden.

Koninklijk Besluit 2 september 1890 nr. 23
Staatscourant

28 november 1890

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1486
Verantwoording gegevens

A. van Veen (red.), Gehoor voor het zwakke kind 1884-5 mei-1924, gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de 's-Gravenhaagsche Vereeniging voor gezondheidskolonies (Afdeeling van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantie-Kolonies, goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 1 September 1910 no. 47 en 11 October 1918 no. 52).

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland 3e deel: Gemeente 's-Gravenhage (Amsterdam 1897). (In opdracht der Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

algemeen en laatste vermelding:

J.M. Fuchs en W.J. Simons, Ter wille van het kind. Vijfenzeventig jaar Centraal genootschap voor Kinderherstellingsoorden 1901-1976 (Naarden 1977).

Opmerkingen

 d oprichting en naam:

Het initiatief van de oprichting van de aanvankelijk 'Vereeniging Vakantie-uitstapjes voor arme, zwakke schoolkinderen' geheten vereniging ging uit van de Haagse loge L'Union Royale. De naam veranderde spoedig (tot mei 1890) in Vakantiekolonies voor zwakke ziekelijke Kinderen en vanaf 1890 in 's-Gravenhaagsche Vereeniging voor Gezondheidskoloniën.

financiën:

De kosten voor de uitzending van de kinderen bedroegen 1900 à 2000 gulden. Deze uitgaven werden voornamelijk gedekt door contributies van begunstigers (f.25 ineens) en van leden (f. 2,50 per jaar) en van belangstellenden (f. 0,50 per jaar).

Na verkrijging van het door mevrouw De Constant de Rebecque tijdens een fancy fair opgehaalde bedrag van f. 8880, waarvan een deel werd uitgezet zodat er jaarlijks zo'n f. 1000 van getrokken kon worden, kwam men tevens tot de slotsom dat rechtspersoonlijkheid vereist was, zodat tijdens een ledenvergadering van 21 mei 1890 de statuten werden vastgesteld. Sindsdien heette de vereniging ook zoals bovengenoemd.

Vanaf 1910 werd gemeentesubsidie verkregen die gelijke tred hield met de inkomsten van de vereniging (dat jaar f. 2000).

leden:

Pas vanaf 1902 ook dames in het bestuur, 'na veel discussie'!

Het is niet helemaal duidelijk of alleen vrijmetselaars lid mochten worden.

 

De oprichting getuigde volgens redacteur Van Veen van 'zoete philantropie' dat zich in de loop der jaren zou ontwikkelen tot 'machtige sociaal-preventieven arbeid'. Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Gehoor voor het zwakke kind, 1884 - 5 Mei - 1924: gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 40-jarig bestaan van de 's-Gravenhaagsche Vereeniging voor Gezondheidskolonies (z.p 1924).
  • Jaarverslag 1884 - van de 's-Gravenhaagsche Vereeniging voor gezondheidskolonies "Haagsche Bleekneusjes" (1884-1965).