Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot voorkoming van armoede: Humanitas

Naam Vereeniging tot voorkoming van armoede: Humanitas
Plaats Nieuw- en St. Joosland
Provincie Zeeland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan arbeidersgezinnen met meer dan 4 kinderen – en weduwen – aan ouden van dagen, met Nieuwjaarsdag eene geldelijke ondersteuning te geven (...).

Het hoofddoel is, ongevraagd te ondersteunen, den fatsoenlijken werkman, die tot nog toe niet armlastig is geweest, en ook nog niet zijn nood heeft geklaagd, - alzoo te trachten hem te sparen, als bedeelde te worden aangemerkt. (Blankenberg)

Activiteit

Bij ziekten wordt des noodig eveneens geldelijke steun verleend, of wel versterkende middelen. (...)

Na ziekten worden doorgaans in overleg met de geneesheer versterkende middelen gegeven, of ook gelden, die evenwel niet behoeven gebruikt te worden om de doktersrekening te betalen. In ernstige gevallen wordt wekelijks eene geldelijke bijdrage gegeven, tot leeftocht van ’t gezin. Oude weduwen die niets verdienen kunnen, ontvangen eenige malen eene ondersteuning naar gelang van den stand der kas. Wanneer in den loop des jaars eventueel een ernstige zieke, of door een noodlottig toeval een hoofd des gezins, ondersteuning behoeft, wordt zoo noodig den leden een intekenlijst aangeboden, waaruit naar gelang der inschrijvingen, aan zulk een persoon hulp wordt verstrekt.

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 407.