Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Roermond

Naam Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Roermond
Opmerkingen over naam meestal kortweg Christelijk Hulpbetoon genoemd
Plaats Roermond
Provincie Limburg
Begindatum 1867 (eerste vermelding)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'voor het Protestantisme te waken en werkzaam te zijn, door Protestanten, bijzonder behoeftige, tegen den invloed der Propaganda te beveiligen' (inleiding inventaris Chr. Hulpbetoon)

'voor het Protestantisme werkzaam zijn in het bijzonder door het verlenen van geldelijke steun aan Protestanten en Protestantse instellingen in de meest uitgebreide zin' (inleiding inventaris Vereeniging van Welstand)

Activiteit

Op lokaal niveau behulpzaam zijn bij het verwezelijken van de doelstellingen van de landelijke vereniging, hetgeen m.b.t. de armenzorg betekende:
'- door giften, of voorschotten zonder of tegen eene geringe rente, de belangen van hen, die zulks waardig zijn, zoo veel mogelijk voorstaan;
- medewerken, dat brave, minvermogende, Protestanten eigendom verkrijgen of behouden'

Afdeling van

de Protestantsche Vereeniging Christelijk Hulpbetoon, opgericht in 1844 te Den Bosch.

Verantwoording gegevens

De algemene gegevens zijn ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, de gegevens m.b.t. de afdeling Roermond aan de inventarissen van het departementsarchief in het Gemeentearchief Roermond (eerste vermelding) en van het archief van de landelijke vereniging in het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Archief

Het archief van het departement Roermond 1867-1947 is gedeponeerd bij het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Roermond, dat onder toegangsnummer 4001 wordt bewaard in het Gemeentearchief Roermond. Het bestaat uit het 'Kasboek van het Christelijk Hulpbetoon. Met bijlagen, 1867-1947'.

archiefstukken m.b.t. het departement Roermond 1927-1954 bevinden zich in het archief van de landelijke vereniging dat berust in het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)