Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot wering der armoede

Naam Vereeniging tot wering der armoede
Plaats Zierikzee
Provincie Zeeland
Begindatum 1851 (eerste vermelding)
Einddatum 1909 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

verval tot armoede te voorkomen

Activiteit
  1. tijdelijke ondersteuning in buitengewone gevallen;
  2. verschaffing van werk, dat met de particuliere industrie niet in concurrentie treedt;
  3. voorschotten aan minvermogende ambachtslieden en andere nijvere personen uit de kas van- en overeenkomstig het Reglement op de Hulpbank door en vanwege de vereeniging beheerd;
  4. gelegenheid te geven aan arbeiders en werklieden om spaargelden zeker en met eenig voordeel te beleggen, overeenkomstig het Reglement der Onderlinge Waarborg-Vereeniging voor Arbeiders en Werklieden door en van wege de Vereeniging beheerd. De onderstand wordt in hoofdzaak in geld verstrekt; ook worden gratis geneesmiddelen gegeven aan kinderen van hen die in een ziekenfonds zijn ingeschreven of in de genoemde arbeiders vereeniging "Onderling Hulpbetoon".

Verblijf in de gemeente is voorwaarde voor de hulp. De gemeente is verdeeld in vier wijken; in iedere wijk is een commissaris werkzaam; deze bezoekt de aanvragers, die in zijne wijk wonen; in niet spoedeischende gevallen brengt deze de aanvrage ter tafel in de maandelijksche vergadering; deze beslist (het bestuur van 3 leden en de 4 wijkcommissarissen); in spoedeischende gevallen bespreekt de betrokken wijkcommissaris de zaak met den secretaris, die haar met hem afhandelt. Huisbezoek heeft niet geregeld plaats. (Blankenberg 410)

Koninklijk Besluit 19 januari 1895 nr. 3
Staatscourant

2-3-1895

Verantwoording gegevens

ad Koninklijk Besluit:

de Staatscourant van 2 maart 1895

De 'laatste vermelding' van de Vereeniging tot wering der bedelarij te Zierikzee is ontleend aan het Overzicht van een door het bestuur der Nederlandsche vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid gehouden onderzoek, naar al of niet bestaande samenwerking tusschen de locale burgelijke, kerkelijke en particuliere armbesturen, in de belangrijkste steden en centra van Nederland. Uitgave van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid onder voorzitterschap van W.H. de Beaufort (Amsterdam 1909). Hieruit blijkt dat in 1909 ook bovengenoemde vereniging uit Zierikzee om inlichtingen is gevraagd.

overige gegevens:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 410.

Opmerkingen

De Staatscourant van 2 maart 1895 geeft 1 november 1894 als oprichtingsdatum; mogelijk is dit de heroprichtingsdatum of het betreft een wijziging van de statuten.

Archief

Enkele stukken die de Vereeniging tot wering der armoede betreffen bevinden zich in het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland in de Handschriftenverzameling inv. nr. 442:

'Statuten van de vereniging tot wering van armoede te Zierikzee, met circulaire voor het werven van leden, 1875.'

 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van den staat en de verrigtingen der Vereeniging tot wering der armoede te Zierikzee, over het tijdvak van 1 mei 1851, tot 30 april 1852 (z.p. 1852).
  • Schuurbeque-Boeń≥e, M.J., Openingsrede, gehouden in de eerste algemeen vergadering der Vereeniging tot wering der armoede te Zierikzee, den 30 Maart 1855 (z.p. 1855).