Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Haarlem

Naam Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Haarlem
Alternatieve namen
  • Christelijk Hulpbetoon (verkorte, gangbare benaming)
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1891 (eerste vermelding)
Einddatum 1912 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'voor het Protestantisme te waken en werkzaam te zijn, door Protestanten, bijzonder behoeftige, tegen den invloed der Propaganda te beveiligen' (inleiding inventaris Chr. Hulpbetoon)

'voor het Protestantisme werkzaam zijn in het bijzonder door het verlenen van geldelijke steun aan Protestanten en Protestantse instellingen in de meest uitgebreide zin' (inventaris Vereeniging van Welstand)

Activiteit

Op lokaal niveau behulpzaam zijn bij het verwezelijken van de doelstellingen van de landelijke vereniging, hetgeen m.b.t. de armenzorg betekende:
'- door giften, of voorschotten zonder of tegen eene geringe rente, de belangen van hen, die zulks waardig zijn, zoo veel mogelijk voorstaan;
- medewerken, dat brave, minvermogende, Protestanten eigendom verkrijgen of behouden'

Afdeling van

de Protestantsche Vereeniging Christelijk Hulpbetoon, opgericht in 1844 en gevestigd te Den Bosch.

Bestuursleden

Het bestuur van de afdeling Haarlem wordt gevormd door J.H. Michelsen, voorzitter en B. ter Haar Romeny te 's-Gravenhage, secretaris/peningmeester

Verantwoording gegevens

De algemene gegevens zijn ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, de gegevens m.b.t. de afdeling Haarlem aan het Jaarboekje voor de Stad Haarlem 1891 1e jng. (Haarlem 1891) 94.

 

Opmerkingen

'De afdeling Haarlem telt 40 leden die een jaarlijksche bijdrage van f.1, - betalen.'