Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Visschers en hunne nagelaten betrekkingen

Naam Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Visschers en hunne nagelaten betrekkingen
Opmerkingen over naam De woorden 'en hunne nagelaten betrekkingen' zijn pas in 1892 toegevoegd omdat het zogenaamde 'Leidse Fonds' veelal tekortschoot (inventaris)
Plaats Katwijk
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1862 (eerste vermelding)
Einddatum 1950 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vissers, Weduwen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

ondersteuning te verleenen aan bejaarde of gebrekkige visschers (en hunne nagelatene betrekkingen) (Goossens)

Activiteit

het verlenen van ondersteuning aan bejaarde of gebrekkige visschers en hunne nagelatene betrekkingen

Werkt samen met

de Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Visschers der Reederijen te Katijk aan Zee en te Noordwijk aan Zee, opgericht in 1860 en gevestigd te Leiden.

Oprichters

Katwijkse reders

Koninklijk Besluit 12 februari 1862 nr. 55; 20 juni 1876; 1891; 1901
Staatscourant

22-02-1862, 19-08-1876, 18-07-1891, 07-06-1901

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1941
Verantwoording gegevens

De gegevens, inclusief de laatste vermelding, zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad opheffingsdatum:

In 1950 besloot het Vissersfonds tot opheffing, wegens ontoereikende financiële middelen. (inventaris)

ad doelstelling en activiteit:

In 1862 werd deze vereniging in het leven geroepen door Katwijkse reders, met als doel ondersteuning in geldelijk vorm te verlenen aan 'bejaarde of gebrekkige visschers in de gemeente Katwijk'. De deelnemende reders stortten jaarlijks een bepaald percentage van de opbrengst in dit fonds. Voor de weduwen en wezen die de verongelukte vissers achterlieten, bestond een ander fonds, namelijk de ‘Vereniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte vissers der rederijen te Katwijk aan Zee en Noordwijk aan Zee gevestigd te Leiden’. Deze was kort tevoren, in 1860, in het leven geroepen. (inventaris)

De zogenaamde nagelaten betrekkingen van deze vissers kregen alleen dan ondersteuning wanneer het hierboven genoemde fonds te Leiden in gebreke bleef. Dit laatste kwam in de praktijk echter veel voor. Dit is waarschijnlijk de reden waarom de naam van het Katwijkse fonds in 1892 werd gewijzigd in Vereniging tot Ondersteuning van Behoeftige Vissers en hun Nagelaten Betrekkingen te Katwijk aan Zee.' (inventaris)

ad leden:

in hoofdzaak reders

ad relaties:

'In 1899 werd de Katwijkse Rederijvereniging Vuurbaak opgericht. De verwevenheid met deze vereniging was vrij sterk. Zo was de voorzitter van het fonds tevens voorzitter van Vuurbaak en dat gold ook voor de secretaris. Bovendien werd in de gewijzigde statuten van 1901 tevens vastgelegd dat het fonds jaarlijks rekening en verantwoording diende af te leggen aan Vuurbaak.' (inventaris)

Archief

Het archief van de Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Visschers en hunne nagelaten betrekkingen is gedeponeerd bij het archief van de Katwijkse Rederijvereniging Vuurbaak (1860) 1897-2001, dat onder toegangsnummer 2.5.2.1. wordt bewaard in het Gemeentearchief Katwijk.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Katwijk
Naam collectie de Katwijkse Rederijvereniging Vuurbaak (1860) 1897-2001
Beheersnummer 2.5.2.1
Toegang inventaris
Statuten ja

Statuten en huishoudelijke reglementen van de Vereniging tot Ondersteuning van Behoeftige Vissers en hun Nagelaten Betrekkingen te Katwijk aan Zee en stukken betreffende het wijzigen daarvan, 1891, 1892, 1901, 1906, 1910, 1915, 1916.

Reglementen ja

zie statuten.

Notulen ja

Notulen van gecombineerde vergaderingen van de leden en het bestuur, 1906-1931, 1 deeltje;

Notulen van vergaderingen van het bestuur, 1930-1950, 1 omslag.

N.B.: Ontbreekt 1932-1934, 1936, 1939, 1944-1945.

Notulen van vergaderingen van de leden, 1930-1950, 1 omslag.

N.B.: Met hiaten

Correspondentie ja

Ingekomen en uitgaande stukken, 1921-1950, 2 omslagen.

Financiƫle stukken ja

Kasboekjes over 1861-1926.

Overige stukken ja

Giften ontvangen voor de Vereniging tot Voortdurende Ondersteuning van de Nagelaten Betrekkingen van Verongelukte Vissers van de Rederijen van Katwijk en Noordwijk aan Zee, 1881-1882;

contributies van de bomschuiten over de jaren 1882-1900;

overzicht uitkeringen aan de weduwen en wezen in de jaren 1862-1894;

balansen van het fonds van verongelukte vissers, 1876-1894; lijst van uitbetalingen, 1897-1901; schuldbekentenissen 1886-1891;

rekening-courant met de Kiesvereniging Nederland & Orange, 1892.