Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Hulpbank te Dordrecht, De -

Naam Hulpbank te Dordrecht, De -
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 30 oktober 1851 (oprichting)
Einddatum 1970 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'minvermogende neringdoenden' uit de gemeente Dordrecht door geldelijk voorschot in staat te stellen hun brood te verdienen of hun verdiensten te vermeerderen

 

Activiteit

De Hulpbank probeerde haar doel te bereiken door voorschotten te verlenen o.a. aan bedden-, bezem-, klompen-, manden-, matten-, mutsen-, mode-, poppen-, petten-, potten-, schoenen-, scheep-, sigaren- en zadelmakers.' (art. 1 Regl.)

'(....) er werd alleen een krediet verstrekt aan hen, die dat door zedelijkheid en vlijt waard waren' (inv.)

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van het Departement Dordrecht van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.

Oprichters

Het initiatief kwam van het Departement Dordrecht van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, die op oprichtingscommissie aanwees bestaande uit de heren O.B. 't Hooft van Benthuizen, G.A. de Raadt en A.J. Verbeek van der Sande, die in een schriftelijk rapport gunstig adviseerde. Het bestuur en de vergadering van het Departement verenigden zich met het rapport op 30 oktober 1851, de oprichtingsdatum van de Hulpbank. (inventaris)

Bestuursleden

C.W.O. van Dorsser, G.A. de Raadt, J.J. de Reus, H. van der Linden en A.J. Verbeek van der Sande werd opgedragen een reglement te ontwerpen. Nadat dit door leden en aandeelhouders was aanvaard werd door hen een bestuur uit hun midden gekozen: dit bestond uit de leden van eerder genoemde commissie aangevuld met de heren J.P.F. Dicke, G.O. Lotsij, J. van Oldenborgh, H. Stoop en H. Mauritz.

In 1879:

Mr. J.A. van Dorsser, voorzitter, H.G. Long Epée, 2e voorzitter, J.A. Staps, kassier-boekhouder, F.C. Déking Dura jr. secretaris; voorts de leden: A.J. Hageman, H.J. de Lebret, F. Stoop, E. Boenen, mr. A.J.H. Tijssens, G. van Dorsser, G. Mauritz, H. van der Sande Gzn. en H.A. Bremekamp.

In 1885:

A. J. Hageman, voorzitter
H. G. Long Epée, 2e voorzitter
W. J. de Voogd, secretaris
J. A. Staps of Stips, kassier-boekhouder.

Voorts: J.P. Backer, H.A. Bruinekamp, mr. H.J.M. Tijssens, G. van Dorsser, H. van der Sande A.Jzn., H.F. Onderwater, D.B. Gips jr., G. Mauritz, en E. Boonen Hzn.

In 1899: geen vermelding in het Adresboek

 

Eigen gebouw (adres)

De vergaderingen en zittingen werden in een lokaal in de Berckepoort in de Nieuw-straat gehouden, na 1 januari 1878 in het gebouw van de Spaarbank aan het Bagijnhof, hoek Johan de Wittstraat.

Verantwoording gegevens

ad bestuurders:

Adresboek der Gemeente Dordrecht (Dordrecht 1879 en 1885).

Omdat de recente jaargegevens nog niet ontvangen waren komt de Hulpbank te Dordrecht slechts zijdelings ter sprake in de vergelijkende studie van H.J. van der Heim, De Hulpbank als middel tot voorkoming van armoede beschouwd door jhr. mr. - (Amsterdam 1854) 24, 45, 47 e.v.

De overige gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

 

Opmerkingen

ad einddatum:

Definitief afgesloten kon het archief niet worden, daar de instelling niet opgeheven is. Niet waarschijnlijk is dat het nog steeds om een vereniging gaat. Voorlopig beslaat het archief het tijdvak 1851 - 1970.

Archief

Het archief van de Hulpbank te Dordrecht 1851 - 1970 wordt onder toegangsnummer 225 bewaard in het Stadsarchief Dordrecht (inventaris; 10,38 m.).

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Dordrecht
Naam collectie Hulpbank
Beheersnummer 225
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Omvang 10,38 m.
Reglementen ja

Huishoudelijke reglementen, 1852 - 1965

Huishoudelijke reglementen voor het bestuur, 1853 - 1954 en z.j.

Ledenlijsten ja

Lijsten houdende een opgave van de namen van bestuursleden, 1852 - 1911

Register houdende de namen van de aandeelhouders, 1852 – 1969

Lijsten houdende een opgave van de namen van de aandeelhouders, 1861, 1866, circa 1920 en z.j.

Notulen ja

Notulen van de bestuursvergaderingen, 21 mei 1852 - 6 augustus 1965

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1852 - 1970

Staten houdende een overzicht van de lopende leningen, alsmede van de rekeningen en verantwoording en jaarverslagen, 1855 – 1945

Correspondentie ja

Ingekomen brieven, 1852 – 1942

Financiƫle stukken ja

Kredietaanvragen, 1859 en 1893 – 1958

Registers houdende chronologisch aantekening van de afgesloten leningen, 1852 – 1952

Registers houdende een opgave van de wekelijkse terugbetalingen, 1852 – 1950

Lijsten houdende de ontvangen boeten, 1864 – 1869

Grootboeken, 1852 - 1959

Journalen, 1895 - 1956

Kasboeken, 1890 - 1952

Rekeningen en verantwoording, 1852 – 1892

Overige stukken ja

Lijst houdende de handtekeningen van degenen die, op de Departementsvergadering van de Maatschappij tot nut van het algemeen van 30 oktober 1851, deelnamen in de uitgifte van aandelen tot oprichting van de Hulpbank, 1851

Circulaires betreffende de deelname in een uitgifte van aandelen tot vorming van het beginkapitaal, alsmede de vergroting van het kapitaal van de Hulpbank, 1852 en 1854