Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vrouwen-Vereeniging

Naam Vrouwen-Vereeniging
Plaats Apeldoorn
Provincie Gelderland
Begindatum 1862 (eerste vermelding)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Ouderen, Weduwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Vrouwen-Vereeniging stelt zich ten doel om behoeftigen, zonder onderscheid van godsdienstige gezindte, maar van onbesproken zedelijk gedrag te hulp te komen.' (Blankenberg)

Activiteit

'Onderstand in eetwaren, kleederen, brandstoffen en werkverschaffing. Op de aanvragen wordt in de maandelijksche vergadering beschikt; de verzorging van elk der verpleegden wordt meer in het bijzonder aan een der leden opgedragen. Bedeeld worden vooral: weduwen, hoogbejaarden en zieken. De vereeniging regelt ook de verschaffing van warme spijs aan zieken en herstellenden, die door de geneesheeren worden aanbevolen, met aanduiding van de soort van spijs; de uitreiking wordt door eenige gezinnen volgens rooster verricht.' (Blankenberg )

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 358.

ad eerste vermelding, activiteit en leden:

C.J.C.W.H. Arnold, 'Maatschappelijke ontwikkelingen', in: Geschiedenis van Apeldoorn 793 ...1993 (Zutphen 1993) 161.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan de 'Lijst van instellingen van weldadigheid in de gemeente Apeldoorn, die aan den Armenraad deelnemen', circa 1917. ( Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, inv. nr. 87) én aan het feit dat de periode welke het archief van de Apeldoornse Armenraad (later Sociale Raad) bestrijkt, begint in 1917 (tot 1964).

Opmerkingen

ad begindatum, leden en activiteit:

'Bovendien stelt ook de Vrouwenvereniging, in 1862 bestaande uit drie dames die voldoende aanzien genieten om zich mevrouw te mogen noemen, en uit zeven juffrouwen, gehuwde dames uit de kleine burgerij, zich de armenzorg ten doel: werkverschaffing, hulp, bezoek en toespraak.' (Arnold)