Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging van R.K. Armenverzorgers te Utrecht

Naam Vereeniging van R.K. Armenverzorgers te Utrecht
Alternatieve namen
  • Vereeniging van vrijwillige Armenverzorgers ('t Hart)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1898 (oprichting)
Einddatum 1898 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art.1. 'het bezoeken van armen en hulpbehoevenden, de verbetering van hunnen Zedelijken en Stoffelijken toestand en het verkrijgen en bevorderen eener doelmatige armenverpleging'.

Activiteit

Om boven aangehaalde doelstelling te bereiken werden 'vrijwillige Armenverzorgers van meederjarige leeftijd en onbesproken gedrag (...) aangesteld' (art. 2) en werd het 'armengebied hier ter stede verdeeld (...) in zooveel afdeelingen als er parochiën zijn.' (art. 3)

De voorzitter van de afdeling wijst de te bezoeken gezinnen toe aan de leden die altijd twee aan twee hun bezoek moeten afleggen. Hierbij moeten zij arbeidszin aankweken 'ten einde bedelarij, luiheid en lediggang tegen te gaan en te voorkoomen dat de kosten der armenverpleging noodeloos verhoogd, of het bedeelingscijfer per arme en per gezin zou verminderd moeten worden. Zij zien tevens toe dat de zindelijkheid, zoowel in kleeding als in de woning, worde in acht genomen en bestrijden met alle hun ten dienste staande middelen, het misbruik van sterken drank en de onzedelijkheid'. (art. 11)

Werkt samen met

de vereeniging is 'toegevoegd' aan het R.K. Parochiaal Armbestuur.

Oprichters

de aartsbisschop van Utrecht

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn  ontleend aan het Reglement der Vereeniging van R.K. Armenverzorgers te Utrecht (Utrecht 1898).

Ook vermeld in P.D. 't Hart, Leven in Utrecht 1850-1914 Groei naar een moderne stad (Hilversum 2005) 171.

Opmerkingen

Het reglement met de onder 'activiteit' aangehaalde artikelen is 'aldus vastgesteld door Z.D. Hoogw. den Aartsbisschop van Utrecht, den 28sten Maart 1898'.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement der Vereeniging van R.K. Armenverzorgers te Utrecht (Utrecht 1898).