Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van den H. Hippolytus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van den H. Hippolytus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Delft
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1846 (eerste vermelding)
Einddatum 1969 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Activiteit

De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.'

 

Behalve aan het huisbezoek der armen wijdde de Delftse Vincentianen zich aan het liefdewerk der St. Josephs ambachtsleerlingen, een jeugdorganisatie die zich vooral richtte op de armere en maatschappelijk lager staande gezinnen, dan die, waaruit het gangbare patronaat zijn beschermelingen betrekt. 'Opvoeding-in-vollen-omvang' van de jeugdige arme tot aankomenden Roomschen werkman', was het doel.

 

'Bedeelende armenzorg (...). Bij voorkomende gevallen uitbesteding van kinderen en ziekenzorg.' (Blankenberg)

Afdeling van

de conferentie functioneerde als afdeling Delft van de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties .

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57, 58, 78-82.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

ad laatste vermelding:

ontleend aan dedossierbeschrijving van het KDC

Opmerkingen

Mogelijk is de conferentie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, de afdeling Delft van de Vincentiusvereniging vóór 1903 en de conferentie van de H. Hippolytus diezelfde afdeling Delft ná 1903.

Archief

Het archief van de Vereniging van de H. Vincentius à Paulo 1846-1940 wordt onder toegangsnummer 195 bewaard in het Gemeentearchief Delft (inventaris, 1 m.).

Het archief bevat o.m.:

Registers van notulen en ledenlijsten van de Delftse conferentie, 1846-1903.

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de conferentie van de H. Hippolytus over de periode 1842-1969 in dossier nr. 184 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.