Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vrouwenvereeniging tot bevordering van werkzaamheid en welstand in behoeftige huisgezinnen in de Hervormde Gemeente

Naam Vrouwenvereeniging tot bevordering van werkzaamheid en welstand in behoeftige huisgezinnen in de Hervormde Gemeente
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 27 december 1842 (oprichting)
Einddatum 1967 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

bevordering van het welzijn der geringe volksklasse in de Hervormde Gemeente te Utrecht (Goossens)

Doel dezer vereeniging is: bevordering van het geestelijk en ook, zooveel mogelijk, van het stoffelijk welzijn der lagere volksklasse in de Hervormde Gemeente te Utrecht. (Van Ebbenhorst)

Activiteit

 - vrouwen 'die aanbevolen worden wegens goed gedrag' en die daartoe in staat zijn, producten laten naaien, breien of anderzins, zodat zij 'werkloon' kunnen verdienen;

 - van november tot april gezinnen wintergiften verstrekken 'naar gelang dit nuttig en noodig is';

 - met kerstmis het uitreiken van kleren en voedselpaketten;

 - in een enkel geval 'met voorzichtigheid' voorschotten verlenen. Zelden wordt geld als aalmoes gegeven.

Eigen gebouw (adres)

'Het depot der gemaakte goederen wordt gehouden in de Vinkenburgstraat nr. 1.'

Koninklijk Besluit 12 mei 1886 nr. 42
Staatscourant

19 juni 1886

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3015
Verantwoording gegevens

ad laatste vermelding:

Ontleend aan het recentste document, aangetroffen in het verenigingsarchief: het dossier Kas-bankboeken, 1842-1967.

overige gegevens:

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht Bijdrage tot de geschiedenis der Weldadigheid (Utrecht 1895) 32.

Ook vermeld in P.D. 't Hart, Leven in Utrecht 1850-1914 Groei naar een moderen stad (Hilversum 2005) 157 en 174.

 

Opmerkingen

leden:

Zij die f. 10 per jaar of meer contribueren mogen een arm huisgezin aanbevelen.

Archief

Het archief van de vrouwenvereeniging ter bevordering van werkzaamheid en welstand in behoeftige huisgezinnen in de hervormde gemeente te Utrecht, en van het vrouwenfonds is onder 816; 2; 13 gedeponeerd bij het archief van de 'Nederlandse hervormde kerk (nhk): diaconie der hervormde gemeente te Utrecht 1597-1960' dat onder toegangsnummer 816 wordt bewaard in het Utrechts Archief.

In het archief van de Doopsgezinde gemeente te Utrecht dat onder toegangsnummer 714-1 wordt bewaard in het Utrechts Archief bevindt zich in de dossiers 313-315 het 'Verschotboek van de diacones voor de armen 1799-1857' met in dossier 315 enkele losse stukken betreffende het "Algemeen depôt van gemaakte kleederen der Vrouwen Vereeniging te Utrecht ter bevordering van werkzaamheid en welstand", 1863.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Utrechts Archief
Naam collectie de 'Nederlandse hervormde kerk (nhk): diaconie der hervormde gemeente te Utrecht 1597-1960'; hierin 2.13: Archief van de vrouwenvereniging ter bevordering van werkzaamheid en welstand in behoeftige huisgezinnen in de hervormde gemeente te Utrecht, en van het vrouwenfonds
Beheersnummer 816; 2.13
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Reglementen ja

Huishoudelijk reglement van de 1ste en 2de afdeling, z.j.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen over 1863-1875, 1885, 1892-1898, 1900-1903, 1905-1908, 1910, 1912.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1843, 1845-1846, 1849, 1880, 1882-1899, 1909, 1913-1915 enz.

Financiƫle stukken ja

Lijst van archiefstukken berustende bij de penningmeester, 1881, met aanvulling, 1889;

Lijsten van effecten, 1896, 1946;

Lijst van legaten, 1852-1887;

Kas-bankboeken, 1842-1967;

Memoriaal van de maandelijkse opbrengsten van het depot, bijgehouden door de depothouder, 1894-1912;

Manuaal, 1877-1881;

Rekeningen over 1843-1844/45, 1857/58-1929/30.

Overige stukken ja

Stukken betreffende een in de Dom gehouden orgelconcert met mannenkoren ten bate van de Vrouwenvereniging, 1846;

Stukken betreffende door de Vrouwenvereniging gehuurde panden of gedeelten daarvan, te gebruiken als depot/winkel of als knipkamer, 1869, 1885, 1888, 1891, 1893, 1896, 1915;

Tabellen voor de statistiek van het armwezen met gegevens over het werk van de vereniging, minuten, 1862-1877/78, 1879/80-1927;

Stukken betreffende de viering van het 50-jarig bestaan van de Vrouwenvereniging.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement van de Vrouwenvereeniging tot bevordering van werkzaamheid en welstand in behoeftige huisgezinnen in de Hervormde gemeente te Utrecht (Utrecht ca.1855).