Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse

Naam Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 februari 1852 (oprichting)
Einddatum 1988 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'om goede en geschikte woningen tegen redelijke huurprijs te verschaffen aan de arbeidersklasse, hetzij door aankoop van daartoe geschikte woningen of door middel van eigen aanbouw op daartoe aangekochte of in erfpacht verkregen grond' (inventaris)

Activiteit

'Aan het Smalle Pad (huidige Planciusstraat) werd een terrein gekocht waarop een nieuw blok werd gebouwd. In 1876 verrees een woningblok aan de Jacob van Campenstraat en in 1887 aan de Tweede Jan van der Heydenstraat. Een belangrijk deel van de werkzaamheid van de Vereniging lag in de Jordaan, met name aan het Franse Pad bij de Goudsbloemsgracht (huidige Willemsstraat).'

Oprichters

mr. J. Messchert van Vollenhoven, J. van Eik en C.P. van Eeghen.

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad leden:

de vereniging startte met 20 leden en 5 bestuurders.

Dit waren naast aandeelhouders wellicht ook belangstellenden die op andere wijze contribueerden.

'[In] de jaren '90 van de 19e eeuw nam de invloed van de Vereniging af. De stijgende grondprijzen maakten het haar moeilijk om op grote schaal te bouwen. Daar kwam nog bij dat in 1902 de Woningwet werd ingevoerd, waarmee de mogelijkheid werd gegeven om met overheidssteun huizen te bouwen.'

Archief

Het archief van de Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse 1851-1988 wordt onder toegangsnummer 297 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie Archief van de Vereenging ten behoeve der arbeiderklasse, 1851-1988
Beheersnummer 297
Toegang inventaris
Statuten ja

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de statuten 1852 - 1979
1 omslag

Ledenlijsten ja

Leden
Aandeelhoudersregisters, 1868 - 1962, 2 delen.

Notulen ja

Notulen van de algemene jaarvergaderingen van leden-aandeelhouders, 1852-1908, 1 deel;

Notulen van de bestuursvergaderingen, 1851 - 1946, 5 delen en 1 omslag.

Jaarverslagen ja

Verslagen of overzichten der Vereeniging 1852 - 1952 1 omslag;

Jaarverslagen van de Vereeniging, 1889 - 1981, 1 omslag;
De jaren 1891 - 1892, 1901 - 1902 en 1904 ontbreken.

Correspondentie ja

Correspondentie met de gemeente Amsterdam, 1852 - 1942;

Copieboek van uitgaande brieven en requesten, 1852 - 1857, 1 deel.

Overige stukken ja

Ingekomen mededelingen van het bestuur over de toestand der vereniging, 1886 1 omslag;

Felicitatiebrieven, dankbetuigingen, foto’s der woningblokken; krantenverslagen en aanvragen voor het verslag of overzicht over 1852-1902;
bij het 50-jarig bestaan in 1902, 1902, 1 omslag;

Verslagen en conceptverslagen en stukken betreffende die verslagen bij het 100-jarig bestaan, 1952, 1 omslag;
Lijst van de tentoongestelde archiefstukken, foto’s enz. bij het 100-jarig bestaan, 1952, 1 stuk;

Eigendomsbewijzen van percelen (...)

Transport-, koop-, en verkoopakten van huizen, erven etc.