Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1862 (eerste vermelding)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Deze vereeniging van jonge Dames heeft ten doel het bevorderen van het onderricht van armen meisjes in het handwerken en zij belast zich met het vervaardigen van kleedingstukken voor de armen der Vereeniging van den H. Vincentius à Paulo'. (Pius-Almanak)

Activiteit

het bevorderen van het onderricht aan arme meisjes in het handwerken en het vervaardigen van kledingstukken voor de armen van de Vereeniging van den H. Vincentius à Paulo

Werkt samen met

de St. Vincentiusvereeniging van Alkmaar, opgericht in 1851

Beschermheren -of vrouwen

De 'jonge Dames' stonden onder de hoede van de 'beschermvrouwen'  M.G. Kraakman-Ibink Melenbrink in 1894 en 1899; mevr. M. Conijn-Van Willege in 1894; H. Bots-Moerbeek in 1894 en 1899; E. Ibink Melenbrink-Schoon in 1894 en 1899 en J. Paleari-Van der Horst in 1894. (Pius-Almanakken)

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 404.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 211. 

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 526-527. In deze jaargang geen vermelding van de namen van de beschermvrouwen.

Jos M.M. Leenders, Zijn dit nu handelwijzen van een herder...!': Hollands katholicisme 1840-1920 (Nijmegen 2008).

ad laatste vermelding:

De vereniging komt voor in het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet in 1956. De hierin vermelde instellingen zijn, tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899, door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis:

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen

Opmerkingen

Waarschijnlijk is de hier beschreven vereniging dezelfde als die door Jos Leenders in Zijn dit nu handelwijzen van een herder ...! als volgt wordt beschreven: 'Sinds 1862 werden in Alkmaar wekelijks bijeenkomsten van ongehuwde jonge dames gehouden, in feite meisjes in de huwbare leeftijd. Als een soort zijtak van de Vincentiusvereniging vervaardigden zij 'kleding voor noodlijdenden'. In 1867 kreeg deze activiteit verenigingsstatus, goedgekeurd door het Haagse Vincentius-hoofdbestuur. In 1864 vormden de meisjes trouwens al een congregatie, van Maria Boodschap, onder patronage van de H. Elisabeth van Hongarije.

Dus begindatum: waarschijnlijk 1862 of, formeel, 1867.