Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "de Hulpbank" te Haarlem

Naam Vereeniging "de Hulpbank" te Haarlem
Alternatieve namen
  • Haarlemsche Hulpbank (Jaarboekje)
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 27 oktober 1849 (oprichting)
Einddatum 1 oktober 1977 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Doel van de bank was: minvermogende lieden die een bedrijf uitoefenen, door geldleningen in staat te stellen, beter in hun onderhoud te voorzien. Ook voor studiedoeleinden werden leningen verstrekt.' (inventaris)

'nijvere minvermogende lieden door geldelijke voorschotten in staat te stellen hun brood te verdienen of hunne verdiensten uit te breiden.' (Jaarboekje)

Activiteit

het verschaffen van mogelijkheden aan kleine neringdoenden om aan het werk te gaan, het werk te behouden of uit te breiden en om d.m.v. studie de kans op werk te vergroten

'De werkzaamheden van de bestuursleden bestonden uit het verstrekken van leningen en het innen van de aflossingen' (inventaris)

Werkt samen met

en 'stond onder het toezicht van het Haarlemse Departement van de Maatschappij ter bevordering van Nijverheid'. (inventaris)

Oprichters

'(...) een aantal welgestelde Haarlemmers die graag hun minder bedeelde stadsgenoten financieel wilden bijstaan. Zij werden hierbij geïnspireerd door een brochure over hulpbanken in Ierland'. (inventaris)

Bestuursleden

bestuursleden in 1891:

P.J.L. Huet, voorz., jhr. mr. F.W. van Stirum, secr., jhr. F. Teding van Berkhout, kassier-boekhouder, F.M. baron van Lijnden, mr. F.R. Crommelin, mr. L.C. Kronenberg, mr. H. Tuymelaar en jhr. J.C. Teding van Berkhout. (Jaarboekje)

Vergaderplaats

'Vanaf de oprichting tot en met 1885 vinden de vergaderingen en zittingen plaats in het Oude Mannenhuis, in de kamer van de Schoolcommissie. In 1906 gaat de bank naar het lokaal van de Haarlemse Jongemannenvereniging in de Lange Margarethastraat 13.' (inventaris)

Verantwoording gegevens

ad bestuursleden en activiteit:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem (Haarlem 1891)

De overige gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Gegevens over de Hulpbank te Haarlem zijn ook te vinden in de vergelijkende de studie van H.J. van der Heim, De Hulpbank als middel tot voorkoming van armoede beschouwd door jhr. mr. - (Amsterdam 1854) 24, 25, 39 enz.

Opmerkingen

algemeen:

Aan de verlening van een voorschot 'waren vanzelfsprekend een aantal voorwaarden verbonden. De aanvragers moesten kunnen lezen en schrijven en mochten niet overdadig alcohol gebruiken of de lening investeren in een tapperij. Daarnaast mochten de verstrekte leningen niet gebruikt worden om andere schulden af te lossen.' (inventaris)

ad activiteit:

'Het kapitaal der bank bedraagt F. 25000 en in 1889 werden aan 482 personen voorschotten verleend tot een gezamenlijk bedrag van f. 45860.' (Jaarboekje)

leden:

'In de jaarlijkse algemene ledenvergadering en door middel van het jaarverslag informeerde het bestuur de leden/aandeelhouders over het reilen en zeilen van de bank.' (t.a.p.)

Archief

Het archief van de Haarlemsche Hulpbank 1849-1977 (beperkt toegankelijk; omvang: 1,25 m.) wordt onder toegangsnummer 3706 bewaard in het Noord-Hollands Archief te Haarlem.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Noord-Hollands Archief
Naam collectie archief van de Haarlemsche Hulpbank 1849-1977
Beheersnummer 3706
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Omvang 1,25 m.
Statuten ja

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement  1854-1977


Reglementen nee
Ledenlijsten ja

Lijsten van bestuursleden z.j. een omslag

Notulen ja

Notulen van het bestuur, de algemene ledenvergadering en de zittingen, met alfabetische indices op naam van aanvragers en trefwoord 8 nov. 1849 - 5 juni 1908

Notulen van het bestuur en de algemene ledenvergadering  1 februari 1909 – 15 augustus 1977

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen met jaarrekeningen over de jaren 1855-197

Audio-visuele elementen nee
Correspondentie ja

Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, alfabetisch geordend  1958-1977

Financiƫle stukken nee
Overige stukken ja

Stukken betreffende de viering van het honderdjarig bestaan 1949-1950Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van den toestand en de werkzaamheden der Haarlemsche Hulpbank (Haarlem 18XX).