Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Kliniek tot herkenning en genezing van Huidziekten, Keelziekten, Kinderziekten, Oorziekten, Tandziekten"

Naam Vereeniging "Kliniek tot herkenning en genezing van Huidziekten, Keelziekten, Kinderziekten, Oorziekten, Tandziekten"
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1865 (oprichting)
Einddatum 1929 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

1. het verleenen van genees- en heelkundige hulp aan on- en minvermogende lijders;

2. het bevorderen van het onderwijs in speciale genees- en heelkundige vakken (Goossens)

Activiteit

'De kliniek heeft vanaf het begin grote aandacht besteed aan de bestrijding van zuigelingen- en kinderziekten en opende in 1903 een bureau voor zuigelingenzorg. Ook nam de vereniging het initiatief tot de oprichting van de Vereeniging Ziekenverpleging.

'Onvermogenden werden kosteloos behandeld (...).' Voor minvermogenden waren 'toegangskaarten à f. 1 verkrijgbaar, welke een half jaar geldig [waren] voor alle afdeelingen. Aan onvermogenden die door hun wijkdokter met een schriftelijk bewijs naar de kliniek w[e]rden verwezen, w[e]rden uit de apotheek van het ziekenhuis geneesmiddelen kosteloos verstrekt.' (Smissaert en Blankenberg)

Werkt samen met

de dochterorganisatie, de Vereeniging Ziekenverpleging te Utrecht, opgericht in 1891.

Oprichters

Het initiatief werd genomen door de arts H. Snellen, samen met de artsen Th. Drentz, P.Q. Brondgeest, A.P. van Mansvelt, die tevens in het bestuur zitting namen. (Bosschaert e.a.)

Bestuursleden

De Commissie van Toezicht die in 1885 de Kliniek met succes voor het voetlicht bracht bij de gegoede burgerij, bestond uit de leden: mr. W.J. Rooyaards van de Ham, mr. S.J. van Geuns en ds. J.G.L. Nolst Trenité. (Bosschaert e.a.)

Eigen gebouw (adres)

Bij de oprichting huurde Snellen twee localen in het Cholera Hospitaal; vanaf april 1866 tot 1886 werd 'de beneden-achterkamer van het gebouw "Het IJzeren Hek" in gebruik genomen'. Dankzij het optreden van de in 1885 ingestelde Commissie van Toezicht, werd het mogelijk de Kliniek zoveel goede publiciteit te bezorgen dat het pand Wittevrouwenstraat H 620a (nu nr. 1) gehuurd kon worden voor f. 500, per jaar. Deze huisvesting duurde tot 1908. (Bosschaert e.a.)

Koninklijk Besluit 18 mei 1886 nr. 31; 30 oktober 1891
Staatscourant

23 juni 1886; 24-11-1891

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3016
Verantwoording gegevens

P.D. 't Hart, Leven in Utrecht 1850-1914 Groei naar een moderne stad (Hilversum 2005) 43.

D. Bosschaert en J.G. van Cittert-Eymers, Kliniek tot herkenning en Genezing van Tand-, Oor-, Huid-, Keel- en Kinderziekten te Utrecht 1865-1929 (Utrecht 1965) 4-17.

H. Smissaert, Armenzorg in Nederland gemeente Utrecht (Amsterdam 1896) 245-247. (diens bron: Van Ebbenhorst Tengbergen, Liefdadige e.a. nuttige instellingen)

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de C haufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 770 en 810.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 149.

Opmerkingen

ad activiteit:

Het Tijdschrift voor armenzorg vermeldt in de 2e jaargang op p. 149 de volgende, uit het jaarverslag van de kliniek over 1900-1901, geputte gegevens:

'In de afdeeling oor-keelziekten (...) werden behandeld 652 patiënten;

In de afdeeling kinderziekten (...) 631 patiënten met 3012 consulten;

In de afdeeling huidziekten (...) werden behandeld 180 patiënten met 1213 consulten;

61 zenuwzieke patiënten met 314 consulten werden behandeld;

In de afdeeling tandziekten werden behandeld 3992 lijders.'

 

inkomsten:

1. vrijwillige bijdragen;

2. tegemoetkomingen van niet-geheel onvermogende patiënten;

3. honoraria van hen, die van het onderwijs gebruik maken;

4. bijdragen van begunstigers, leden en donateurs. (Smissaert)

 

ad publicaties van de vereniging:

De Kliniek tot herkenning & genezing van tand-, oor-, huid-, keel- en kinderziekten etc. bevat o.m. de bijlagen:

1. financieel overzicht 1865-1881;

2. namen van de bestuursleden;

3. overzicht aantal patienten;

en het reglement uit 1871.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Bosschaert, D. en J.G. van Cittert-Eymers, Kliniek tot herkenning & genezing van tand-, oor-, huid-, keel- en kinderziekten te Utrecht 1865 - 1929. Overzicht gemaakt naar aanleiding van de tentoonstelling "De kliniek 1865", in het Universiteitsmuseum te Utrecht gehouden van 1 - 30 okt. 1965 (Utrecht 1965).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag der Kliniek tot herkenning en genezing van Oor-, Keel-, Huid- en Kinderziekten te Utrecht (Utrecht 1887-1920).
  • Snellen, H., Het eerste vijfjarig bestaan van de kliniek tot herkenning en genezing van tandziekten, oorziekten, huidziekten, keel- en borstziekten, kinderziekten, vrouweziekten (Utrecht 1871).