Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Amsterdam der -

Naam Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Amsterdam der -
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1884 (oprichting)
Einddatum 1953 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Doelstelling, zoals omschreven in de 'wervings'-circulaire uit feb 1871: '.... op allerlei wijze den arbeidszin onder de vrouwen aan te kweeken, lust tot het beoefenen van Nijverheid en Kunst op te wekken, om, naast den zegen die elke arbeid kroont, sluimerende talenten wakker te schudden, zoowel bij de bemiddelde als bij de onbemiddelde vrouw, teneinde der eerste, vooral in ongehuwden staat, langzamerhand een werkkring te ontsluiten overeenkomstig haar aanleg, en de laatste behulpzaam te zijn om in eigen onderhoud te voorzien.'

Lotsverbetering der onvermogende vrouw uit den beschaafden stand; aankweeking van talenten; aanmoediging van arbeidszin; morelen en materieëlen steun te verleenen aan haar die door werkzaamheid in eigen onderhoud tracht te voorzien. (Goossens)

Activiteit

'(...)

2. door de vrouw die arbeiden wil, daartoe in de gelegenheid te stellen, of haar werk tegen billijken prijs te koopen, om dit als eigendom van de vereeniging weer te verkoopen, (...)

3. door het oprichten van Industriescholen, waarin grondig onderwijs zal worden gegeven in al die vakken welke de aanstaande vrouw in staat zullen stellen in eigen onderhoud te voorzien (...)

4. door het doen opleiden van volstrekt onvermogende meisjes met bijzonderen aanleg voor dat vak van Nijverheid of Kunst, en verder al datgene te ondernemen wat voor het doel bevorderlijk kan zijn. 

De activiteiten veranderden mét de doelstelling naar een zwaarder accent op scholing: vanaf het begin werden subsidies verstrekt aan individuele studentes, geleidelijk aan vooral aan opleidingen en scholen.' (Van der Loo)

Afdeling van

de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), opgericht in 1871 te Delft en spoedig gevestigd te Amsterdam

Koninklijk Besluit 10 juni 1884 nr. 73
Staatscourant

13 september 1884

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
401
Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan data m.b.t. de landelijke vereniging, die grotendeels geput zijn uit Vilan van de Loo, Toekomst door traditie. 125 jaar Tesselschade – Arbeid Adelt Alg. Ned. Vrouwenvereninging (Zutphen 1996).

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 868, 880.

Opmerkingen

ad oprichtingsdatum:

Een eerste Amsterdamse afdeling bezweek in de beginjaren onder de ruzies; in 1884 werd opnieuw en met meer succes een afdeling Amsterdam van Arbeid Adelt opgericht.

 

 

 

 

Archief

Het archief van de afdeling Amsterdam van de Algemeen Nederlandsche Vrouwenvereniging Arbeid Adelt wordt onder nr. 505 bewaard op Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis. De inventaris is nog niet op de website van het instituut te raadplegen.

In het archief van de vereniging Tesselschade-Arbeid Adelt dat eveneens op Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis wordt bewaard (toegangsnummer 3), bevinden zich enkele stukken aangaande de afdeling Amsterdam:

statuten van de afdeling Amsterdam 1900

correspondentie 1873, 1926; foto's.