Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Commissie tot leniging van armoede en wering van bedelarij

Naam Commissie tot leniging van armoede en wering van bedelarij
Plaats Roosendaal
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 1853 (eerste vermelding)
Einddatum 1901 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

Onderstand wordt verleend aan ingezetenen van de Gemeente Roosendaal en Nispen, wier gedrag onberispelijk is, zonder onderscheid van godsdienst, doch mits zij behoeftig zijn en ongeschikt tot den arbeid. (Blankenberg)

 

Activiteit

De hulp bestaat in enkele kleine giften in eens en ook wel in geregelde geldelijke uitdeeling, aan schamele armen; - in levensmiddelen en in den winter bijzonder in warme spijzen; - in brandstoffen; - in ligging, kleeding en dekking.

Men moet een 'geruimen tijd' in Roosendaal wonen om in aanmerking te kunnen komen voor hulp; daartoe moet men zich tot het Bestuur wenden; in spoedeisende gevallen en voor kleine bijdragen ook tot een der leden. Een onderzoek wordt vooraf door vrijwillige mannelijke bezoekers ingesteld, en ook tijdens de duur van de ondersteuning heeft geregeld huisbezoek plaats. (Blankenberg)

 

'Zij [de Commissie] bedeelde voornamelijk in natura en exploiteerde sinds 1860 een spijskokerij voor de armlastigen. Voorts bevorderde de Commissie dat de armen die tot werken in staat waren hielpen bij de aanleg van de Spoorwegen te Roosendaal in 1854 en bij het verbeteren van de gemeentelijke straten en plantsoenen.' (inventaris)

Oprichters

'Deze Commissie is ontstaan in een op initiatief van burgemeester Schoonheijt op het raadhuis gehouden vergadering van de Roosendaalse gegoede burgers op 19 december 1853.' (inventaris)

Koninklijk Besluit 20 April 1897
Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 357.

eerste vermelding, opheffingsdatum, activiteit en oprichter:

ontleend aan de de inleiding van de inventaris van de armenarchieven Roodendaal en Nispen

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1897

Opmerkingen

'De Gemeente is voor den onderstand verdeeld in zestien wijken. De commissie steunt ook geldelijk andere instellingen die zich meer in het bijzonder toeleggen op andere soorten van ondersteuning.' (Blankenberg)

ad richtgroep:

zieken, eigenlijk: arbeidsongeschikten of, in 19e eeuwse termen, invalide armen.

Archief

Het archief van de Commissie tot leniging van armoede en wering van bedelarij is gedeponeerd bij de armenarchieven Roosendaal en Nispen1392-1856 (1901)die onder toegangsnummer 103 bewaard worden in het Gemeentearchief Roosendaal.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Roosendaal
Naam collectie Armenarchieven Roosendaal en Nispen, 1392-1856 (1901)
Beheersnummer 103
Statuten ja

Reglement of statuten van de commissie, 17 december 1862. Met authentiek afschrift.

Ledenlijsten ja

Naamlijst van de commissieleden, aangelegd 1862, bijgehouden tot en met 1892.

Notulen ja

Register van notulen van de algemene vergaderingen, aangelegd 28 januari 1863, bijgehouden tot en met 25 januari 1899.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen 1879, 1882, 1886-1892. 9 stukken.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1854-1897;

Afschriften van uitgaande stukken, kladden en concepten van de secretaris, 1854-1897;

Agenda van de ingekomen stukken, aangelegd april 1854, bijgehouden tot en met september 1891;

Agenda van de uitgaande stukken, aangelegd februari 1854, bijgehouden tot en met 1896.

Financiƫle stukken ja

Journaal van ontvangsten 1854-1899, aangelegd 1872;

Journaal van uitgaven met balans 1854;

Register, bevattende: staat uitgegeven bons over 1855; staat van ontvangst en uitgave 1855; Verzamelstaten van ontvangst en uitgave 1861-1871;

Journaals van uitgaven t.b.v. de bedelingen 1863-1889 en 1895-1900;

Rekeningen 1877-1879 en 1881-1892;

Journaal van de ontvangsten in de jaren 1890 en 1893, met achterin een staat van ontvangsten in de jaren 1880, 1887-1890, 1893-1895, opgemaakt 1893-1895.

Overige stukken ja

Koninklijk Besluit tot goedkeuring van de statuten, 20 april 1897. Gelijktijdig authentiek afschrift. Met gewaarmerkt exemplaar van de Nederlandsche Staatscourant van 8 mei 1897, waarin deze zijn afgedrukt.

Onderhandse akte van aanbesteding van de bouw van de spijskokerij aan Georgius Bol te Roosendaal, 30 augustus 1859.

Stukken inzake de overdracht door de erfgenamen van Cornelis Laane aan de Commissie, van het perceel, gemeente Roosendaal en Nispen sectie L nr. 949, waarop de spijskokerij is gebouwd, welk perceel Laane in 1859 ten behoeve van de Commissie had gekocht zonder dit in de akte te laten vermelden, 1859-1863.

Polissen van de brandverzekering der spijskokerij, 1878, 1885, 1892.

Concept-akte van verkoop door de Commissie aan Lambertus Leonardus Eijkens van een gedeelte van het perceel, gemeente Roosendaal en Nispen sectie L nr. 2532, ca. 1895.