Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Israelitisch Weeshuis genaamd 'Hulp voor Weezen' ('Ezer Jatom')

Naam Vereeniging Israelitisch Weeshuis genaamd 'Hulp voor Weezen' ('Ezer Jatom')
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1849 (eerste vermelding)
Einddatum 1943 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

De Vereeniging Hulp voor weezen was opgericht ter ondersteuning van de 'Inrigting' die zich ten doel stelde 'de verpleging en de verzorging, mitsgaders de voorziening in het godsdienstig en maatschappelijk onderwijs, van behoeftige ouder- of vaderlooze jongelingen en meisjes van de beide Israëlitische gemeenten te 's-Gravenhage, alsmede hunne opleiding tot ambachten of andere maatschappelijke betrekkingen (art. 1).

Activiteit

Oprichting en instandhouding van een weeshuis voor joodse kinderen mogelijk maken. In het begin waren dit er enkelen, rond 1890 zijn het er 35 tegelijk. (Pimentel)

Oprichters

Op initiatief van opperrabijn Berisch Samuel Berenstein kwam op 19 augustus 1849 ten huize van mr. Daniël Polak Daniëls een breed samengestelde commissie bijeen. De opzet was te komen tot de oprichting van een weeshuis. In die commissie hadden naast de opperrabijn en de gastheer ook zitting genomen: de notaris J.E. Andries, de jurist mr. Abraham de Pinto, de industrieel Karel Enthoven Lzn., de arts dr. Louis Joseph de Jongh, de schilder David Bles, de boekhandelaar Isaak Belinfante, de zakenlieden Ezechiel Machiel Abrahams, Benjamin Cohen en Wolf Jacobson, en de aannemer Abraham de Groot. Tot voorzitter werd de heer Berenstein benoemd, mr. D. Polak Daniëls zegde toe het secretariaat te voeren. Deze beiden stelden voor de sefardische opperrabijn Jacob van Jacob Ferares uit te nodigen om in de oprichtingscommissie zitting te nemen, welk aanbod gaarne werd aanvaard. (Van Creveld)

Eigen gebouw (adres)

Het weeshuis werd opgericht en gevestigd aan de Stille Veerkade 20 in dec. 1849. De plechtige opening vond plaats op 30 januari 1850. In 1880 verhuisde het Weeshuis naar de Raamstraat 9 (tot mei 1932). Het laatste adres was Pletterijstraat 66.

Verantwoording gegevens

I.B. van Creveld, Het wezen van wezen. Joodse wezen in Den Haag 1850-1943. Een monument (Den Haag z.j.).

I.B. van Creveld, Kille-zorg. Driehonded jaar sociale geschiedenis van joods Den Haag (Den Haag 1997) 161-178.

Moses Henriquez Pimentel, 'De Weldadigheidsinstellingen onder de Israëlieten te 's-Gravenhage', in Haagsch Jaarboekje 1891, 52-56.

De gegevens worden ondersteund door de inleiding van de inventaris/plaatsingslijst van de archiefbestanden, waaraan bovendien de laatste vermelding is ontleend.

Opmerkingen

ad leden:

'Als leden der inrichting worden beschouwd allen die tot hare instandhouding jaarlijks eene som van tenminste f. 2,60 bijdragen.' (t.a.p.)

ad laatste vermelding;

Zoals veel joodse verenigingen zou ook deze na de oorlog geen bestaansreden meer hebben omdat de meeste joodse wezen waren vermoord. Waarschijnlijik bleef zij als vereniging of stichting nog tot 1982 bestaan ter afwikkeling van zakelijke aangelegenheden.

inkomsten:

Deze bestonden uit contributies, opbrengsten van collectes, offergelden, 'Bussen en ommegangen bij feestelijkheden'. (Van Creveld)

Archief

Het archief van de Vereeniging Israelitisch Weeshuis genaamd 'Hulp voor Weezen' 1849-1982 wordt onder toegangsnummer 194-1 bewaard in het Haags Gemeentearchief.

'Inventaris en plaatsingslijsten van de archieven van Israëlitisch Weeshuis 'Hulp voor Weezen'', door C.N.W.M. Glaudemans.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Haags Gemeentearchief
Naam collectie Archief van het Israƫlitisch Weeshuis "Hulp voor Weezen" te 's-Gravenhage, 1849 -1982
Beheersnummer 194-1
Toegang inventaris plaatsingslijst
Openbaarheid niet openbaar
Omvang 4,5 m.
Reglementen ja

Plaatsingslijst 1849-1943:

Reglementen, 1849, 1902 1894 1902.

 

Inventaris 1849-1943:

Huishoudelijke reglementen, 1865-1933.

Notulen ja

Plaatsingslijst 1849-1943:

Notulen van de commissie tot oprichting van het weeshuis, met bijlagen, 1849-1850;

Notulen van het bestuur van het weeshuis, met bijlagen, met hiaten, 1849-1940.

 

Inventaris 1849-1943:

Notulen, 1861-1864, 1940-1943.

Jaarverslagen ja

Inventaris 1849-1943:

Jaarverslagen, 1850-1875.

Overige stukken ja

Plaatsingslijst 1849-1943:

Bezoekersregister, 1873-1893;

Retroacta bij niet meer aanwezige eigendomsbewijzen van huizen, 1700-1886.

 

Inventaris 1849-1943:

Instructies voor personeelsleden 1849-1916;

Stukken betreffende de viering van het 75-jarig jubileum van het weeshuis, 1924-1925.

Opmerkingen algemeen

Uit de inleiding van de inventaris:

De plaatsingslijsten op dit archief maakten sinds 1982 deel uit van de archieven van de Nederlands-Israëlitische Gemeente (NIG, toegangsnummer 131-1) en waren ook in de inventarissen van deze instelling opgenomen. Deze 'fout' is in 2004 hersteld. De hierna volgende 'inventaris' wordt gevormd door de stukken plaatsingslijst die integraal uit de oude inventarissen zijn overgenomen en bestaat uit drie delen:
- Plaatsingslijst 1849-1943: dit deel komt uit de inventaris op het archief van het NIG tot en met 1944;
- Inventaris 1849-1943: dit deel betreft een aanvulling op bovengenoemd archief die in 2003 verworven werd.;
- Plaatsingslijst 1945-1982: dit deel komt uit de inventaris op het archief van het NIG (131-1) vanaf 1945.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Creveld, I.B. van, Het wezen van wezen. Joodse wezen in Den Haag 1850-1943 een monument (Den Haag z.j.).