Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Baarn

Naam Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Baarn
Opmerkingen over naam Veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Plaats Baarn
Provincie Utrecht
Begindatum 1897 (eerste vermelding)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art.1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

Activiteit

Bovenomschreven doel wordt met nadruk onderscheiden van het middel: geheelonthouding van alle bedwelmende dranken, zelf niet drinken en niet schenken aan anderen.

Het propageren van dit middel, niet alleen door zelf het voorbeeld te geven, maar ook door het naar buiten propageren van deze houding via bijeenkomsten en door het verspreiden van in "Onze bibliotheek" van de NCGOV  te verkrijgen propagandamateriaal als tijdschriften, tractaatjes, vlugschriften en brochures.

 

In de afdeling Baarn werd in het verenigingsjaar 1899-1900 door enkele dames een kinderbond van zo'n dertig leden opgericht. 

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Heeft als deelnemer

een knapenvereniging van ongeveer 30 leden sind 1900.

Bestuursleden

Het jaarverslag over 1897-1898 meldt: 'Het bestuur bleef 't zelfde: Mej. Boissevain, presidente; J.C. v. Kerkhof, vice pres.; A.J. Beekman, secretaris; J. Velthuizen, penningmeester. (Wereldstrijd 7e jng. p. 299)

In 1900: Joh. Ph. Diefenbach, secretaris.

Vergaderplaats

"Alle weken vergaderen we in 't Diakonessenhuis en lezen Gods woord."

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

overige gegevens:

aan de "De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 7e jrg. (1898) 299.

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg. (1900) nr. 37, 293.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de vermelding van afdeling Baarn in “De Wereldstrijd”, orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereniging, de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie en de Predikanten Geheel-Onthouders Vereniging, 54e jrg. (1954) nr. 10, 40.

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, ook preventief

ad leden:

'Ons ledental verdubbelde: van 12 leden stegen we dit jaar tot 25 leden en 2 aangeslotenen.' (Wereldstrijd 7e jrg.)