Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap "de Liefdadigheid"

Naam Genootschap "de Liefdadigheid"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 september 1862 (oprichting)
Einddatum 1919 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de armoede te lenigen door het uitreiken van voedings- en verwarmingsmiddelen (Goossens)

Activiteit

'Uitdeeling van bons voor levensmiddelen, turven en briquetten, de bons worden bij aandeelen aan de leden in de maand December toegezonden; de leden kunnen ze naar goedvinden geven aan behoeftigen die deze weder bij daarvoor aangewezen leveranciers tegen eetwaren en brandstoffen kunnen inwisselen. Bij wijze van extra bedeeling heeft er nog een loterij van bons plaats, een uitdeeling van dekens geschiedt bovendien. De uitdeelingen hebben plaats in de maanden Januari, Februari en Maart.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 7 mei 1876 nr. 17
Staatscourant

17 augustus 1876

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
255
Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland deel I Gemeente Amsterdam (Amsterdam 1893), 302-303. (In opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph. F.)

Falkenburg noemt als zijn bron het Handelsblad van 12 jan. 1893.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 485.

ad eerste vermelding:

ontleend aan het 'Reglement van orde voor het genootschap De Liefdadigheid. c. 1871 - kl.8°  Br.Ros. Regl.C-16 Amsterdam, c. 1871 mf nr. 12.' dat zich bevindt in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates:1726-1943) van de 'Bibliotheca Rosenthaliana', een van de bijzondere collecties van de universiteit van Amsterdam.

Falkenburg vermeldt: 'Op 1 September 1892 had het genootschap zijn 30-jarig bestaan herdacht'.

In het Joods Historisch Museum te Amsterdam bevindt zich het 'Verslag van de jaarvergadering van het genootschap "De Liefdadigheid". Tevens gedenkt zij haar veertigjarige bestaan.' De bron ervan is het Nieuw Isr. Weekblad, vol. 38 (1903), nr. 32, p. 2.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Opmerkingen

Falkenburg vermeldt dat de vereniging zijn vragen niet heeft willen beantwoorden, zodat hij zelf enige gegevens heeft verzameld. 'Het Genootschap telde op 1 januari 1893 4686 gewone en 67 ondersteunde leden. (...) De ontvangsten over het jaar 1892-93 zouden waarschijnlijk f. 9310,71 en de uitgaven f. 9255,92 bedragen. Het vermoedelijk voordelig saldo zou derhalve f. 54,79 zijn.' 

Archief

Archiefstukken m.b.t. het Genootschap de Liefdadigheid uit de periode 1918-1919 bevinden zich in de rubriek Documentatie van het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers dat onder no 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.