Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Het Kinderziekenhuis

Naam Vereeniging Het Kinderziekenhuis
Alternatieve namen
  • Wilhelmina Kinderziekenhuis (vanaf 19 oktober 1898)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 22 juni 1888 (oprichting)
Einddatum 1994 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de verpleging van zieke kinderen in een speciaal daartoe ingericht gebouw (Goossens)

Activiteit

oprichting en instandhouding mogelijk maken van een gebouw speciaal geschikt voor het verplegen van zieke kinderen van behoeftige ouders

Werkt samen met

'in Utrecht bestaande weldadige corporatiën.'

Oprichters

Op 27 april 1888 richtte dr. Hulshoff samen met vijf leden van de Utrechtse gemeenteraad, en wel dr. P. Templeman van der Hoeven, mr. J.F. de Beaufort, mr. W.J. Rooyaards van den Ham, H.A. Beuningen en mr. S.J. van Geuns een 'comité tot oprichting van een kinderziekenhuis' op. (inventaris)

Bestuursleden

Ook het eerste bestuur werd gevormd door dr. P. Templeman van der Hoeven, mr. J.F. de Beaufort, mr. W.J. Rooyaards van den Ham, H.A. Beuningen en mr. S.J. van Geuns. (inventaris)

Eigen gebouw (adres)

Uit Smissaert:

Het eerste gebouw, dat op 7 november geopend werd, was 'een huisje' gelegen in de Oude Kerkstraat. In juli 1889 werd een belendend huisje erbij gehuurd. (248)

In 1897 namen de plannen tot het verkrijgen van de ruimer gebouw, waaraan ook een zoo hoog noodige isoleerafdeeling zou kunnen worden verbonden, vaster vorm aan (...). In de maand October van '98 is dit perceel betrokken'. (250)

Daarnaast werd 's zomers (vanaf juni 1894) gebruik gemaakt van een 'daartoe welwillend afgestaan' buitenhuis in de Bildt. (249)

 

Koninklijk Besluit 24 december 1888
Staatscourant

5 maart 1889

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3035
Verantwoording gegevens

H. Smissaert, Armenzorg in Nederland gemeente Utrecht in opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en statistiek bewerkt door (Amsterdam 1896) 247-261.

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 103.

Gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief. Zo is de laatste vermelding ontleend aan de volgende dossierbeschrijving: 'Stukken van de ledenvergaderingen, 1889-1899, 1918-1952, 1977-1994'.

Opmerkingen

De opmerkingen hieronder zijn ontleend aan de inleiding van de inventaris:

ad naam:

In december 1897 verzocht het bestuur van de Vereeniging Het ziekenhuis Koningin-regentes Emma toestemming om de naam van het ziekenhuis te veranderen in Het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Met ingang vanaf 19 oktober 1898 werd de naam Wilhelmina Kinderziekenhuis gevoerd.

ad begindatum:

Op 22 juni richtte het oprichtingscomité de Vereeniging Het Kinderziekenhuis op met zichzelf als het eerste bestuur.

inkomsten en uitgaven: 

'Het Wilhelmina Kinderziekenhuis was een charitatieve instelling. Bij de opening in 1888 was er plaats voor acht à negen patiënten'

Om aan een beginkapitaal te komen werd in mei 1888 een circulaire aan de Utrechtse burgers gezonden, waarin werd opgeroepen een bijdrage te leveren aan de oprichting en exploitatie van een kinderziekenhuis. Hoewel de opbrengsten van de oproep niet voldoende waren om een ziekenhuis te exploiteren werd op 8 juni 1888 besloten om het initiatief toch door te zetten. Men had immers genoeg geld toegezegd gekregen om te starten.

Zowel de geneesheer-directeur, de directrice als de verpleegster werden het eerste jaar niet betaald voor hun werk. Het ziekenhuis was immers een charitatieve instelling. De docenten van de universiteit kwamen de kinderen geheel belangeloos opereren en behandelen. Hierdoor werden de kosten enigszins in de hand gehouden.

De verpleeggelden die in rekening werden gebracht waren echter in het algemeen lager dan de werkelijke kosten. Dus deed het bestuur van de vereniging dikwijls een oproep doen tot het storten van geld, maar dit was niet voldoende om het ziekenhuis te exploiteren. De directie bleef hierdoor aangewezen op giften, vrijwillige diensten en verpleeggelden.

In 1894 stond de directie voor een crisis. Het tekort was dermate groot dat sluiting van het ziekenhuis dreigde. De geneesheer-directeur Hulshoff wilde een beroep op het burgerlijk armbestuur en de Provinciale Staten van Utrecht voor geldelijke steun. Het bestuur voelde echter niet veel voor subsidie. Het was immers een filantropische instelling en dan klopt men niet aan bij de overheid indien de stichting niet meer levensvatbaar was. Daarop ontstond binnen het bestuur een discussie over het opnamebeleid. Hulshoff kreeg uiteindelijk toestemming van het bestuur om met het armenbestuur te gaan onderhandelen. Dit mondde uit in een vergoeding van vijftig cent per dag voor kinderen van armlastigen, behalve zuigelingen want die hadden alleen maar een goede verzorging nodig. Daarnaast mochten kinderen niet langer dan 40 dagen worden verpleegd en werd er voor ten hoogste 2.000 dagen een vergoeding gegeven. Het ziekenhuis bleef dus nog steeds afhankelijk van de giften van particuliere weldoeners.

Archief

Het archief van de Vereeniging Het Wilhelmina Kinderziekenhuis wordt onder toegangsnummer 1130 bewaard in Het Utrechts Archief. Tussen het archief van het Kinderziekenhuis (1889-1897) en dat van Het Wilhelmina Kinderziekenhuis is geen cesuur in de inventaris gemaakt.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Utrechts Archief
Naam collectie Wilhelmina Kinderziekenhuis; bestuur
Beheersnummer 1130
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Statuten ja

Statuten en stukken inzake het wijzigen en het drukken van die statuten, 1888-1992.

Reglementen ja

Huishoudelijke reglement, 1889, 1956, 1982;

Instructie voor de directrice, ca. 1890, 1949;

Reglement voor de Verpleegsters in het Kinderziekenhuis te Utrecht, ca. 1890.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen van het WKZ, 1888, 1898, 1943-1960, 1977, 1980-1983, 1995-1997.

Audio-visuele elementen ja

Foto's van het boek De Groote Poppenvergadering, ca. 1889;

Foto's van de penning die ter gelegenheid van De Groote Poppententoonstelling is geslagen, ca. 1889;

Uitnodigingskaart van het bestuur van het WKZ ter ere van de feestelijke opening van het nieuwe gebouw aan de Nieuwegracht, 1898.

Financiƫle stukken ja

Exploitatierekeningen en staat van baten en lasten, 1892-1919;

Begroting, 1899;

Financiële verslagen, 1987, 1989-1990.

Overige stukken ja

Stukken van de ledenvergaderingen, 1889-1899, 1918-1952, 1977-1994;

Stukken van de bestuursvergaderingen, 1888-1944, 1947-1994;

Huurovereenkomst door August Hermann Schlüter aan Dr. Pieter Tempelman van der Hoeven en Dr. Sijbrand Klaas Hulshoff, namens het bestuur van het Kinderziekenhuis te Utrecht, van een tweetal herenhuizen met tuinen aan de Oude Kerkstraat nrs. 28 en 30, 1890;

Akte van verkoop van de erfgenamen van Anna Magdalena van Hangest, barones d'Yvoy, douarière Jonkheer meester Hendrik Maurits van Weede aan de vereniging Kinderziekenhuis van een herenhuis met erf, tuin en kelder, gelegen aan de westzijde van de Nieuwe Gracht onder de Linden (nr. 137), met certificaat van onbezwaardheid, 1898;

Correspondentie met Koningin-regentes Emma inzake het verbinden van de naam van Prinses Wilhelmina aan het Kinderziekenhuis in Utrecht, 1897;

Prentenboek De Groote Poppenvergadering, uitgegeven ter gelegenheid van de sponsoringsactie bij de start van het WKZ, 1889;

Brief van het Damescomité der Poppententoonstelling inzake aanbieding van de opbrengst van de tentoonstelling ten behoeve van het Kinderziekenhuis, 1889;

Akte van verkoop van de heer Johannes van Bekkum aan het Utrechts Kinderziekenhuis van een huis met erfgrond en aanbehoren gelegen aan de Groenstraat nr. 56, 1910, met retroacta, 1888-1907.

Inschrijvingsbiljetten via welke bij de stichting van het ziekenhuis geld is ingezameld voor de exploitatie, 1888;

Uitnodiging voor het bijwonen van een soirée ten behoeve van het kinderziekenhuis, 1889.

Opmerkingen algemeen

In december 1897 verzocht het bestuur van de Vereeniging Het ziekenhuis Koningin-regentes Emma om toestemming om de naam van het ziekenhuis te veranderen in Het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Na verkregen toestemming gind de nieuwe naam in per 19 oktober 1898.