Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Menachem abelim (troost der treurenden)

Naam Menachem abelim (troost der treurenden)
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Alternatieve namen
  • Vereeniging OhabĂ© Zedaka Menachem Abelim
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1700 (eerste vermelding)
Einddatum 1902 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Een verzameling van gebroederschappen, die zich alle ten doel stelden gedurende de treurdagen de gebruikelijke gebeden te verrichten in de woningen van de behoeftigen (Calisch)

Een gebroederschap met als doel: 'Behoeftige rouwbedrijvenden te steunen en de gebruikelijke gebeden in hunne woningen te verrichten.' (Hillesum)

Activiteit

het verrichten van de gebruikelijke gebeden gedurende de treurdagen in de woningen van de behoeftigen (Calisch)

het steunen van 'Behoeftige rouwbedrijvenden' en verrichten van de gebruikelijke gebeden in hunne woningen (Hillesum)

Heeft als deelnemer

een groot aantal gebroederschappen met een gezamenlijke doelstelling, 'onder de benaming Menachem abelim  (...)' (Calisch)

Verantwoording gegevens

Algemeen:

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 473. (Uit echte bronnen bijeengebracht door [NSC])

J.M. Hillesum, 'Vereenigingen bij de Portugeesche en Spaansche joden te Amsterdam in de 17e een 18de eeuw', in: Eerste Jaarboek der Vereeniging Amstelodanum (Amsterdam 1902) 178.

Opmerkingen

algemeen en laatste vermelding:

Hillesums mededelingen over de joodse verenigingen slaan vooral op het functioneren daarvan in de 17de en 18de eeuw; alleen de ten tijde van de publicatie van zijn artikel nog bestaande verenigingen zijn in deze database opgenomen (in: Eerste Jaarboek der Vereeniging Amstelodanum uit 1902)

De door Calisch afzonderlijk behandelde joodse broederschappen die zich met het begraven van geloofsgenoten bezighielden en die alle in de database zijn opgenomen, onderscheidden zich volgens hem van die broederschappen die eigenlijk 'als begrafenisbussen of fondsen kunnen worden aangemerkt' en die hij dan ook buiten beschouwing laat.

ad begindatum:

opgericht vóór 1700 (Hillesum)

ad activiteit:

Er heeft volgens Calisch een zekere verdeling in wijken plaats gevonden tussen de bij Menachem abelim aangesloten gebroederschappen.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Statuten en huishoudelijk reglement der Vereeniging OhabĂ© Zedaka Menachem Abelim (Amsterdam z.j.).