Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Montfoort

Naam Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Montfoort
Opmerkingen over naam Afwisselend wordt in de naam 'ter' en 'tot' zedelijke verbetering gebruikt; in 1946 verandert de naam in Nederlands Genootschap tot Reclassering
Plaats Montfoort
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1859 (eerste vermelding)
Einddatum 1949 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

Uit het Reglement van het Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen van 1827: B. Doel van het genootschap: (….)

art. 4: Het genootschap zal de zedelijke verbetering der gevangenen pogen te bevorderen: deels, terwijl dezelven nog zijn opgesloten; deels, en wel vooral, nadat zij de gevangenhuizen hebben verlaten. (Van Bemmelen 268)

'Het doel van het Genootschap is tweeledig: a. om in den kerker gevangenen door godsdienst en andere gepaste middelen op te heffen van hunnen val en te wapenen tegen nieuw misdrijf (....); b. om, buiten den kerker 1. ontslagenen, die gedurende hunne gevangenschap of hun verblijf in eene Rijkswerkinrichting buitengewone blijken gaven van beteren zin, behulpzaam te zijn tot verkrijgen van een eerlijk bestaan, en 2. bovenal jeugdige ontslagenen, bij het verlaten van den kerker of van een der huizen van verbetering en opvoeding, te beveiligen tegen verleiding en herhaling van misdrijf.' (Blankenberg)

Activiteit

Regl. 1827 art. 5: ter bereiking van het eerstgemelde doel, zullen, voor rekening van het Genootschap, doelmatige geschriften, onder de gevangenen, ter lezing of ten geschenke, worden uitgereikt. (...)

art.8: Voorts zal de zedelijke verbetering der gevangenen, door allerlei meest doelmatige en voor het Genootschap bereikbare middelen worden bevorderd; als daar zijn: 1. Het oprigten van Scholen in de gevangenhuizen. 2. Het geven van doelmatig Godsdienstig onderwijs in dezelven. [Voorts: Steun aan godsdienstleraren in de gevangenis; zelfs het ter hand nemen van een opleiding tot dit beroep] art. 14: Ingevalle, het aan het Genootschap vergund worde, ten nutte der gevangenen, werkzaam te zijn, zullen nogtans altijd tweederde gedeelten van de finantiëele krachten des Genootschaps ten nutte der in vrijheid gestelden worden besteed; als zijnde de eersten, uit eigen aard, meer voorwerpen van de onmiddelijke zorg van het Gouvernement (...) de laatsten die van dit Genootschap. [Voorts art. 15 t/m 24 over vorm van bijstand: primaire hulp, waarvan de omvang zo mogelijk bij reglement zal worden vastgesteld; arbeidsbemiddeling; beloning van goed gedrag d.m.v. premies] (Van Bemmelen 268-273)

Blijkens het jaarverslag (over 1897) wordt door de afdelingsbesturen het volgende voor ontslagen gevangenen gedaan: ‘verstrekken van kleedingstukken, of gereedschap en kleeding, of kleeding en reisgeld; voorschotten tot voorziening in onderhoud; verschaffen van wekelijksche toelagen tot steun in verplegings- en onderhoudskosten; plaatsen van jongens in het Doorgangshuis te Hoenderloo, bij de Vereen. voor Halfverweesden; van meisjes op Tabitha, Bethel, Beth-Palet enz. De dames-comité's beijveren zich de vrouwelijke ontslagenen diensten te bezorgen, zoo er eenige hoop bestaat dat zij daar goed zullen oppassen.' (Blankenberg)

Afdeling van

(tezamen met het Dames-Comité) van het landelijk Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, opgericht in 1823 en gevestigd te Amsterdam.

het Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen te Montfoort, opgericht in 1859

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit en levensbeschouwing:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijk vereniging (afkomstig uit de inleiding van de inventaris van het archief van de landelijke vereniging, uit Van Bemmelen, Van zedelijke verbetering tot reclasseering pp. 54-55, 268-269, en uit Blankenberg e.a. Gids p. 928)

Gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

neutraal met een protestants-christelijke inslag. Zie de oproep van de oprichters: 'Welaan landgenooten! Eéns van zin, ééns van doel willen wij dan aanvangen, onder nederig opzien tot den Hemelschen Vader, die niemand uitsluit van zijn allesomvattende liefde en die zijne zon doet opgaan over boozen en goeden.' (Van Bemmelen 54-55.)

Archief

Het archief van de ZV-afdeling Montfoort 1859-1949 wordt onder toegangsnummer Mo 53 bewaard in het Streekarchief Rijnstreek en Lopikerwaard.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
Naam collectie Archief van de afdeling Montfoort van het Nederlands Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen (1859-1949)
Beheersnummer Mo 53
Toegang inventaris
Reglementen ja

Huishoudelijk reglement van de afdeling Montfoort van het Nederlands Genootschap tot Zedelijke Verbetering van Gevangenen,

1911, 1 katern.

Ledenlijsten ja

Presentielijst van de bestuursvergaderingen, 1890-1907, 1 katern

Ledenlijsten van de afdeling, 1859-1945, 1 omslag.

Notulen ja

Notulen van de vergaderingen van de afdeling,

1859-1928, 1 deel en 1 omslag.

Jaarverslagen ja

Verslagen van het bestuur, ingezonden aan het hoofdbestuur van het genootschap, 1908,1910,1913,1944, 1 omslag.

Correspondentie ja

Agenda's op de correspondentie van de afdeling Montfoort, 1859-1909, 1 omslag.

4049-4055. Correspondentie van de afdeling, 1877-1949, 7 omslagen.

Financiƫle stukken ja

Register van ontvangsten en uitgaven in het beheer van het legaat van ƒ500,- van de weduwe Peereboom, 1875-1929, 2 katernen.

N.B. Het legaat was bestemd tot verzorging van ontslagen jeugdige vrouwelijke gevangenen.

Onderhandse acte, waarbij het bestuur van de afdeling de  bestuursleden G. van Dam en J. Simonsz. machtigen om de rente te ontvangen van een kapitaal van ƒ1000,- dat ingeschreven

staat in het grootboek van de nationale schuld, 1873, 1 stuk.

Bijlagen bij de jaarrekeningen van de afdeling, 1859-1942, 5 omslagen.

Registers van ontvangsten en uitgaven van de afdeling Montfoort,

1865-1920, 2 katernen.

Overige stukken ja

Inventaris van het archief van de afdeling, opgemaakt bij overdracht van het archief aan de nieuwe secretaris, 1898.