Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Amsterdam

Naam Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1810 (eerste vermelding)
Einddatum 1959 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het op plaatselijke niveau helpen instandhouden van het instituut tot het opvoeden en onderwijzen van doofstommen te Groningen

Activiteit

Het op plaatselijke niveau innen van contributies, giften e.a. inkomsten ten behoeve van het Instituut te Groningen waar doofstomme kinderen leren spreken (géén gebarentaal!) volgens een van de abt van l'Epée overgenomen method, vervolgens lager onderwijs genieten en een 'handwerk' leren (...). (inventaris archief Instituut voor doofstommen in de Groninger Archieven)

 

bemiddelden bij de aanmelding van nieuwe leerlingen uit hun ressort en het onderhouden van het contact tussen leerlingen en hun ouders

 

Afdeling van

ofwel 'departement van' de vereeniging Instituut voor Doofstommen te Groningen, opgericht in 1790.

 

Bestuursleden

De directeuren in 1810: P.C. Dupuij, G. Hesselink, P. Chevallier, H. Teboel en R. Koopmans (19e jaarlijks verslag).

 

De directeuren zijn in 1851: jhr. mr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein, ds. W. Broes, jhr. mr. Hoeuft van Velsen, jhr. J.E. Huydecoper van Zeijst, jhr. mr. J. van Idekkinge, A.F. Insinger, mr. J.A. Jolles, K. Koopmans, B.J. Momma, mr. A.A. Reaäl, baron van Verschuer, ds. J.J. van Voorst en mr. M.H. Godefroi. Van hen hebben jhr. mr. Hoeuft van Velsen, mr. J.A. Jolles en B.J. Momma zich met het dagelijks beheer belast. (Calisch)

Koninklijk Besluit 28 augustus 1897
Verantwoording gegevens

ad eerste vermelding en (bestuurs)leden:

ontleend aan het verslag van de 19e jaarlijkse vergadering van de landelijke vereniging Instituut voor doofstommen

ad doelstelling, activiteit, richtgroep en levensbeschouwing:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, in hoge mate gebaseerd op Van Zanten en de inventaris van het verenigingsarchief;

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam Overzicht van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 362. Uit echte bronnen bijeengebracht door [NSC].

ad laatste vermelding:

ontleend aan archiefgegevens uit de rubriek Documentatie van het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam.

 

Opmerkingen

ad begindatum:

Calisch geeft deze niet, maar het grote aandeel van het departement Amsterdam in het ledental doet vermoeden dat het departement niet veel jonger is dan de landelijke vereniging. De eerste vermelding bevestigt dit.

ad activiteiten:

In het jaar 1850-'51 zijn 23 van de 143 leerlingen door het departement Amsterdam aangewezen. (Calisch)

leden:

In 1810 telt het departement Amsterdam 232 leden. (19e jaarlijks verslag 1810)

In 1851 telt de afdeling Amsterdam 326 leden. (Calisch)

inkomsten:

'De opbrengst der kontributie van de leden van het departement Amsterdam bedroeg in 1849 en in 1850 f. 1800; jaarlijkse bijdragen zijn naar verkiezing der leden bepaald op 5,25 tot 40 gulden, en ook van 2,5 en 3 gulden; het aantal van deze laatsten is echter 'zeer luttel'.' (Calisch)

Archief

Archiefstukken van het departement Amsterdam bevinden zich in het archief van het Instituut voor doofstommen te Groningen deel 2 dat onder toegangsnummer 1496 wordt bewaard in de Groningen Archieven, te weten: het 'Register van de leden van het departement Amsterdam, 1920-1950' en het 'Kasboek van het departement Amsterdam, 1893-1957'.

 

In de rubriek Documentatie van het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam bevinden zich stukken uit de periode 1917-1959 van het Amsterdamse departement van het Instituut.

In het Nationaal Archief bevindt zich onder toegangsnummer 2.01.12 het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken 1796-1813; dossier nr. 937 daarvan bevat het verslag van de 19e jaarlijkse vergadering van de landelijke vereniging Instituut voor doofstommen te Groningen.