Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging ter verspreiding van Bloemen, Vruchten en Lectuur in de Ziekenhuizen

Naam Vereeniging ter verspreiding van Bloemen, Vruchten en Lectuur in de Ziekenhuizen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1882 (eerste vermelding)
Einddatum 2009 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het bezoeken en opfleuren van zieken in de Amsterdamse ziekenhuizen met bloemen, vruchten en geschriften

'Wat poëzie brengen in het dorre leven der lijdenden, wat geur, fleur en kleur geven aan de omgeving der beproefden en verdrukten.' (Dompièrre de Chaufepié e.a.)

Activiteit

het brengen van bloemen, vruchten en lectuur naar zieken in ziekenhuizen

'Wekelijks worden door 18 dames bezoeken gebracht aan het Binnen-Gasthuis, het Wilhelmina-Gasthuis, het Israëlietisch Ziekenhuis, het Besjeshuis der Ned. Her. Diakonie en het Armenhuis, ten einde bloemen, vruchten en lectuur aan de behoeftige zieken te brengen. Bovendien worden dagelijks couranten in die stichtingen verspreid, ongeveer 2000 per week.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 51 en 2e jrg. (1901) 86, 87.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 754-755.

ad eerste vermelding:

ontleend aan de 'Circulaire inzake de voorgenomen oprichting van de vereniging met verzoek de vereniging financieel te willen steunen 1882'.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de 'Circulaire inzake de omzetting van de vereniging in een stichting 2009' .

Beide circulaires bevinden zich in het verenigingsarchief.

Opmerkingen

financiën:

'Aan contributies ontving de Vereeniging f. 1769, - aan giften f. 700, samen dus f. 2469,-

Daarvan werd uitgegeven aan bloemen, vruchten, planten en het rondbrengen van couranten f. 1560-, aankoop onderhoud en kaften van boeken f. 590-, aan het "Nieuws van den Dag" f. 150- en aan assurantie, bloemenmanden en onkosten aan de in de stad geplaatste courantenbussen f. 50,55 zoodat er een saldo over is van f. 48,15-.' (Tijdschrift, 1e jrg. (1900) 51)

Archief

Het archief van de Vereeniging ter verspreiding van Bloemen, Vruchten en Lectuur in de Ziekenhuizen wordt onder toegangsnummer 30506 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Archiefstukken m.b.t. de Vereeniging ter verspreiding van Bloemen, Vruchten en Lectuur in de Ziekenhuizen over de periode tot 1953 bevinden zich ook in de rubriek Documentatie van het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie Archief van de Vereniging tot Verspreiding van Bloemen, Vruchten en Lectuur in de Ziekenhuizen te Amsterdam
Beheersnummer 30506
Toegang inventaris
Statuten ja

Statuten (...) 1884 - 1980.

Reglementen ja

(...) en reglementen, 1884 - 1980.

Notulen ja

Notulen van de vergadering van het bestuur en de werkende leden, 1882 - 1937;

Agenda's en bijlagen bij de jaarvergadering, 1973 - 2007.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1883 - 2006.

Correspondentie ja

Correspondentie, vanaf 1931 alfabetisch geordend, 1893 - 2007.

Financiƫle stukken ja

Kasboek, 1882-1973.

Overige stukken ja

Circulaire inzake de voorgenomen oprichting van de vereniging met verzoek de vereniging financieel te willen steunen, 1882;

Stukken betreffende de viering van het 75-jarig bestaan, met foto's, 1957;

Stukken betreffende de organisatie en viering van het 100-jarig bestaan, 1982;

Jubileumuitgave van de vereniging ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, 1982;

Receptie- en fotoalbum van het feest ter gelegenheid van het 100-jarig en het 110-jarig jubileum 1982–1992;

Foto's van de viering van het 125-jarig bestaan van de vereniging tijdens de jaarvergadering van 2007, 2007.