Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Onderstandsfonds Korthals Altes"

Naam Vereeniging "Onderstandsfonds Korthals Altes"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1885 (oprichting)
Einddatum 1940 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

uit de inkomsten van de aan deze Vereeniging toebehoorende bezittingen onderstand te verleenen aan behoeftige werklieden nu en in het vervolg in dienst bij de firma Korthals Altes te Amsterdam of aan de weduwen van die werklieden (Goossens)

Activiteit

Naast het ondersteunen van behoeftige (oud)werklieden van de firma en hun nabestaanden, het storten van 1/10 van de inkomsten in de kas van de Remonstrantse gemeente.

'De onderstand wordt geregeld in geld verstrekt. De bedeeling regelt zich naar mate de rente van het fonds dit veroorlooft; voorts naar gelang van jaargetijden of bijzondere behoeften der bedeelden.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 3 mei 1885 nr. 29
Staatscourant

24 juni 1885

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
420
Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland  Deel I Gemeente Amsterdam, (Amsterdam 1893) 305-306. (in opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek verzorgd door Ph.F.)

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 389.

ad laatste vermelding:

ontleend aan het recentste gevonden archiefstuk.

Opmerkingen

ad richtgroep:

behoeftige werklieden Fa. K Altes en  hun weduwen, mits kinderloos.

Falkenburg: 'Het aantal leden bedraagt minstens vier. 'Elk lid betaalt óf een contributie van f. 5 jaarlijks óf in eens eene som van f. 100.' (...) Het bestuur berust bij twee leden, die hunne opvolgers en plaatsvervangers zelf kiezen. Bij gebreke van zulk een aanwijzing wordt de bestuurder benoemd door de Remonstrantse gemeente. Deze gemeente is het, die de effecten en hypotheekbewijzen der vereeniging bewaart.

 

Falkenburg geeft een staatje van het aantal gezinshoofden dat van 1885-90 bedeeld werd en voor welk bedrag.

Archief

Het Stadsarchief Amsterdam bevat in het archief van de Remonstrantse Gemeente, toegangsnummer 612, enkele stukken die betrekking hebben op het Onderstandfonds Korthals Altes:

Stukken betreffende het Onderstandfonds Korthals Altes. 1884 - 1940