Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Hulpbetoon te Arnhem

Naam Vereeniging Hulpbetoon te Arnhem
Alternatieve namen
  • Arnhemsche Inrichting "Hulpbetoon"; (inventaris)
  • Arnhemsche Inrichting Diakonaal Hulpbetoon (inventaris)
Plaats Arnhem
Provincie Gelderland
Begindatum 1848 (oprichting)
Einddatum 1924 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het doel van "Hulpbetoon" was de bevordering van de geestelijke zowel als van de stoffelijke belangen der armen en noodlijdenden van de verschillende Protestantse Gemeenten. De geestelijke belangen stonden vóór alles op de voorgrond.' (inventaris)

Activiteit

'De geestelijke belangen stonden vóór alles op de voorgrond: huisbezoek, vooral door de dames-leden, bijbeloefeningen, aansporing tot het bezoeken van school, catechisatie en kerk. Bovendien had men in het Protestants Bestedelingenhuis een bibliotheek voor de armen gevestigd. Daarnaast echter, werd ook op materieel gebied hulp geboden. 's Winters werden kachels uitgeleend en ondersteunde men de gezinnen door de vrouwen nuttige handwerken te laten verrichten, waarvan de resultaten, zoals ondergoed en bovenkleding verkocht werden in de winkels die de vereniging o.a. in de Rijnstraat en in de Koningstraat exploiteerde.' (inventaris)

Het oprichten en helpen in stand houden van de Hulpbank.

Werkt samen met

het departement Arnhem van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en de afdeling Arnhem van de Nederlandsche Vrouwen Vereeniging "Arbeid Adelt", met welke verenigingen Hulpbetoon de Vereeniging "De Arnhemsche Handwerkschool voor Meisjes" oprichtte, die op 28 juni 1873 bij Koninklijk Besluit als rechtspersoon werd erkend.

Werkt samen met

de dochter-vereniging, de Hulpbank te Arnhem, opgericht in 1856.

Verantwoording gegevens

Gegevens ontleend aan de beschrijving van het verenigingsarchief.

ad begindatum:

Reglement van de Vereeniging Hulpbetoon te Arnhem 1851.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

Opgericht door en aanvankelijk uitsluitend gericht op leden van de Nederduits-Hervormde gemeente, werden later ook Evangelisch-Lutherse en Doopsgezinde gemeenteleden in het bestuur opgenomen onder gelijktijdige verruiming van de werkkring.

inkomsten:

'De kosten voor "Hulpbetoon" werden bestreden uit collecten en de genoemde verkoop van kledingstukken'. (inventaris)

ad einddatum:

'In 1924 komt de vereniging voor het laatst voor in de adressenboeken. Het juiste tijdstip van het tenietgaan is onbekend.' (inventaris)

Archief

Het archief van de Vereeniging Hulpbetoon te Arnhem 1857-1914 wordt onder toegangsnummer 2074 bewaard in het Gelders Archief. Het bevat tevens archiefstukken m.b.t. de Hulpbank.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gelders Archief
Naam collectie Vereniging Hulpbetoon te Arnhem 1857-1914
Beheersnummer 2074
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Reglementen ja

Reglement en concept-reglement voor de Vereniging, 1864.

Ledenlijsten ja

Register der contribuanten, z.j.

Notulen ja

Notulen van vergaderingen, 1857-1916.

Jaarverslagen ja

Verslag der werkzaamheden gedurende het jaar 1863-1864, 1864.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1864-1881;

Register van uitgaande stukken, 1861-1865.

Financiƫle stukken ja

Begrotingen, deels met bijlagen, 1857/58-1883/84;

Rekeningen, 1857-1885, 1913/1914;

Bijlagen bij de rekeningen, 1861-1883;

Staten van rekening-courant met Van Cappelle en Co. te Arnhem, met bijlagen, 1884-1887;

Overige stukken ja

Circulaires, houdende opwekking tot het geven van hulp en ondersteuning aan de vereniging, 1864, 1882;

Staat, houdende "Prijs-bepaling der Kleedingstukken vervaardigd door de behoeftigen van de Vereeniging Hulpbetoon", 1863;

Stukken betreffende de uitlening van kachels, ca. 1865;

Staten, houdende opgave van de goederen aanwezig in het magazijn en in de verschillende dépôts, 1871-1877;       

"Vervolglijst der stukken van het Archief der Vereeniging Hulpbetoon - sedert de Algemeene vergadering van 20 april 1864", bijgehouden t/m 6 februari 1865, 1864-1865.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Iets over den aard, het doel en de werkzaamheden van Hulpbetoon (Arnhem 1855).
  • Reglement van de Vereeniging Hulpbetoon te Arnhem 1851 (1851).