Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité te Amsterdam

Naam Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1881 (eerste vermelding)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de verbetering van het lot der blinden zoowel kinderen als volwassenen, onverschillig van welke Godsdienstige gezindheid. (Goossens)

Activiteit

'Na grondig onderzoek en bezoek door de leden van het bestuur worden de gezinnen van blinden en half-blinden, voorzover de kas dit toelaat, geldelijk bedeeld. Ook worden hun kleeren verstrekt, en wordt den blinde voorgelezen. Verder wordt hun werk verschaft in het gezin; mannen maken bezems, vrouwen knoop-, haak- en breiwerk.

Vervolgens wordt door geldelijke steun de opname van blinden in de verschillende instellingen mogelijk gemaakt.' (Blankenberg)

Afdeling van

'Comité Amsterdam van' de landelijke Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden, opgericht in 1878 en eveneens gevestigd te Amsterdam.

Bestuursleden

bestuur van de afdeling Amsterdam:

voorzitter: prof. W.M. Gunning in 1883, 1893, 1894, 1900, dr. M. Juda in 1902;

secretaris: mr. Th. Heemskerk in 1883, dr. S. Schippers in 1893, 1894, 1900, 1902;

penningmeester: B.J. Cohen in 1883, J.A. Matthes in 1893, mr. Th. Stuart in 1894, A.G. Joosting Bunk in 1900, 1902;

vice-secretaris en vice-penningmeester: dr. M. Juda in 1900;

overige bestuursleden:

in 1883: W. Ph. Wickevoort Crommelin, J.H. Meijer, mevr. A. Wertheim, geb. jonkvr. Bicker, mevr. J.A.J. Testas;

in 1893: J.H. Meijer, A.C. Wertheim, mevr. de wed. mr. J. Wertheim, geb. jonkvr. A.C. Bicker, mevr. A.S. Obreen - Toe Laer;

in 1894: A.C. Wertheim, mevr. de wed. mr. J. Wertheim, geb. jonkvr. A.C. Bicker, mevr. A.S. Obreen - Toe Laer;

in 1900, 1902: mr. Th. Stuart, mevr. de wed. mr. J. Wertheim, geb. jonkvr. A.C. Bicker, mej. J.M.J. Reesse, mej. J. Everwijn Lange.

Koninklijk Besluit 13 februari 1881 nr. 16; 5 december 1886 nr. 24
Staatscourant

9 maart 1881; 1 maart 1887

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
333
Verantwoording gegevens

ad doelstelling:

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 3e jrg. (1902).

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 852.

ad bestuursleden en beschermvrouwe:

Hof-, rijks- en residentiealmanak van het Koninkrijk der Nederlanden en zijne koloniën, 1900, 1902.

ad laatste vermelding:

De afdeling Amsterdam komt voor in het overzicht van in 1956 bestaande instellingen van maatschappelijk hulpbetoon (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts in 1956. De hierin vermelde instellingen zijn tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899 door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid 1890-1967'.

De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis (www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen).